หน้าเเรก ข่าวและกิจกรรม ข่าวประชาสัมพันธ์เอสพีซีจี
ข่าวประชาสัมพันธ์เอสพีซีจี
ข่าวประชาสัมพันธ์เอสพีซีจี
21 April 2022
ผู้ถือหุ้น SPCG ไฟเขียว จ่ายเงินปันผลงวดครึ่งปีหลังที่ 0.55 บาทต่อหุ้น

    เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2565 ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน) หรือ “SPCG” เปิดเผยว่า ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 มีมติรับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2564 ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ที่มีรายได้รวม จำนวน 4,492.9 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิ จำนวน 2,736.4 ล้านบาท 

    นอกจากนี้ ที่ประชุมฯ ยังมีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลในรอบครึ่งหลังของปี 2564 ในอัตราหุ้นละ 0.55 บาท ซึ่งบริษัทฯ ได้มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการดำเนินงานงวดวันที่ มกราคม – 30 มิถุนายน 2564 ไปแล้ว ในอัตราหุ้นละ 0.25 บาท รวมเป็นจ่ายเงินปันผลประจำปี 2564 จำนวนทั้งสิ้น 0.80 บาทต่อหุ้น คิดเป็นเงินจำนวน 844,632,000 ล้านบาท โดยกําหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) ในวันอังคารที่ 22 มีนาคม 2565 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันอังคารที่ 17 พฤษภาคม 2565

OTHER ข่าวประชาสัมพันธ์เอสพีซีจี
Call 02.011.8111
Copyright © 2019 SPCG Public Company Limited. All rights reserved. Designed by DEGITO