คณะผู้บริหาร
ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ
กรรมการผู้จัดการใหญ่ และ รักษาการ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายบัญชีและการเงิน
อ่านเพิ่มเติม
นายสมศักดิ์ กุญชรยาคง
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายปฏิบัติการ
อ่านเพิ่มเติม
นายจิราคม ปทุมานนท์
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายธุรกิจโซลาร์รูฟและหลังคาเหล็ก
อ่านเพิ่มเติม
นางนรินพร มาลาศรี
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายบริหาร
อ่านเพิ่มเติม
นายพฤทธิ์ ทองอยู่สุข
กรรมการผู้จัดการ บริษัท โซล่า เพาเวอร์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
อ่านเพิ่มเติม
นายสานิตย์ อรุณทวีทรัพย์
รักษาการ กรรมการผู้จัดการ บริษัท สตีล รูฟ จำกัด
อ่านเพิ่มเติม
นางสาวปาริฉัตร ไส้เพี้ย
เลขานุการบริษัท
อ่านเพิ่มเติม
ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ
กรรมการผู้จัดการใหญ่ และ รักษาการ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายบัญชีและการเงิน
อ่านเพิ่มเติม
นายสมศักดิ์ กุญชรยาคง
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายปฏิบัติการ
อ่านเพิ่มเติม
นายจิราคม ปทุมานนท์
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายธุรกิจโซลาร์รูฟและหลังคาเหล็ก
อ่านเพิ่มเติม
นางนรินพร มาลาศรี
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายบริหาร
อ่านเพิ่มเติม
นายพฤทธิ์ ทองอยู่สุข
กรรมการผู้จัดการ บริษัท โซล่า เพาเวอร์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
อ่านเพิ่มเติม
นายสานิตย์ อรุณทวีทรัพย์
รักษาการ กรรมการผู้จัดการ บริษัท สตีล รูฟ จำกัด
อ่านเพิ่มเติม
นางสาวปาริฉัตร ไส้เพี้ย
เลขานุการบริษัท
อ่านเพิ่มเติม
Call 02.011.8111
Copyright © 2019 SPCG Public Company Limited. All rights reserved. Designed by DEGITO