ขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 และชื่อกรรมการล่วงหน้า
08 มกราคม 2556

บริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอเรียนให้ทราบว่า เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีเกี่ยวกับการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จึงขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 และชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ ล่วงหน้าตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนดและเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ http://www.spcg.co.th ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2556

หลักเกณฑ์การเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและชื่อกรรมการล่วงหน้า

1. ผู้ถือหุ้นที่เสนอต้องระบุชื่อและชื่อสกุลตามกฎหมาย
2. เป็นผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายต้องถือหุ้นรวมกันเกินกว่า 5% ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดโดยต้องถือหุ้นต่อเนื่องมาเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี และต้องถือหุ้นในวันที่เสนอวาระการประชุมหรือเสนอชื่อกรรมการ
3. เรื่องที่เสนอต้องเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ ผู้ถือหุ้น และอยู่ในอำนาจการพิจารณาของคณะกรรมการบริษัท ที่สามารถดำเนินการได้ตามกฎหมาย
4. บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการต้องมีคุณสมบัติถูกต้อง มีความรู้ความสามารถที่สำคัญต่อธุรกิจของบริษัท และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายบริษัทมหาชนจำกัด กฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ

5. การพิจารณาของบริษัทฯ ถือเป็นที่ยุติ

ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นสามารถดำเนินการโดยเข้าสู่ระบบเสนอวาระการประชุมและชื่อกรรมการ แบบ Online ได้ทาง Website http://www.spcg.co.th ก่อนนำส่งต้นฉบับเป็นจดหมายลงทะเบียนมายัง

เลขานุการบริษัท บริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน) เลขที่ 333/20 ซอยสุขุมวิท 55 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 ทั้งนี้บริษัทฯ จะขอรับเฉพาะเรื่องที่มาถึงบริษัทฯ ภายในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2556 เท่านั้น

 

กรุณาส่งแบบเสนอระเบียบวาระการประชุมและชื่อกรรมการผ่านทางอีเมล์ prapatsorn@spcg.co.th

 
ติดต่อเรา
บริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่
เลขที่ 1 อาคารแคปปิตอล เวิร์ค เพลส ชั้น 10
ซอยแจ่มจันทร์ แขวงคลองตันเหนือ
เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
โทร: +662 011 8111
แฟกซ์ : +662 011 8112
หากท่านมีความประสงค์ที่จะได้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของเราโปรดส่งข้อมูลของท่านกลับมายังบริษัทฯ ดังนี้
ชื่อ
ที่อยู่
อีเมล
เบอร์โทร
เรื่อง
ข้อความ

ท่านได้รับทราบข้อมูลจากช่องทางใด