ขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมและชื่อกรรมการสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ล่วงหน้า
20 พฤศจิกายน 2556

   ขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมและชื่อกรรมการสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557 ล่วงหน้า

  1. หนังสือขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมและชื่อกรรมการสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ล่วงหน้า
  2. หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้า
  3. แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557
  4. หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้าสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2557
  5. หนังสือยินยอมของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ
  6. แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการ
 
ติดต่อเรา
บริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่
เลขที่ 1 อาคารแคปปิตอล เวิร์ค เพลส ชั้น 10
ซอยแจ่มจันทร์ แขวงคลองตันเหนือ
เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
โทร: +662 011 8111
แฟกซ์ : +662 011 8112
หากท่านมีความประสงค์ที่จะได้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของเราโปรดส่งข้อมูลของท่านกลับมายังบริษัทฯ ดังนี้
ชื่อ
ที่อยู่
อีเมล
เบอร์โทร
เรื่อง
ข้อความ

ท่านได้รับทราบข้อมูลจากช่องทางใด