วาระการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2554
16 มิถุนายน 2554

วาระการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2554 ในวันพฤหัสบดีที่ 16 มิถุนายน 2554 เวลา 10.00 น. ณ ห้องสัมมนา ชั้น 3 อาคารสำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ เลขที่ 8/88 หมู่ 12 ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

 • วาระที่ 1 : พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554
 • วาระที่ 2 : แจ้งการเปลี่ยนแปลงกรรมการของบริษัทฯ
 • วาระที่ 3 : พิจารณาอนุมัติการเพิ่มจำนวนกรรมการ และการแต่งตั้งกรรมการใหม่
 • วาระที่ 4 : พิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัทฯ
 • วาระที่ 5 : พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 1. เรื่องชื่อของบริษัท
 • วาระที่ 6 : พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ
 • วาระที่ 7 : พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทฯ
 • วาระที่ 8 : พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3. เรื่องวัตถุประสงค์ของบริษัท
 • วาระที่ 9 : พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 500,000,000 บาท เป็น 515,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวน 15,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท
 • วาระที่ 10 : พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ
 • วาระที่ 11 : พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 15,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ให้แก่บริษัท ไทยฟ้า เพาเวอร์ จำกัด (ซึ่งมิใช่บุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่เกี่ยวข้อง) ในราคาที่ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด
 • วาระที่ 12 : พิจารณาอนุมัติการซื้อทรัพย์สินสำหรับการดำเนินธุรกิจของบริษัทย่อยของ บริษัท โซล่า เพาเวอร์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ซึ่งเข้าข่ายเป็นการเข้าทำรายการประเภทที่ 1 ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไป ซึ่งทรัพย์สิน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่าย ไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547
 • วาระที่ 13 : พิจารณาอนุมัติเปลี่ยนแปลงค่าตอบแทนกรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการกำหนดค่าตอบแทน สำหรับปี 2554
 • วาระที่ 14 : พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2554 เพิ่มเติม สำหรับงบการเงินรวมระหว่างบริษัทฯ และบริษัท โซล่า เพาเวอร์ จำกัด และบริษัทย่อย
 • วาระที่ 15 : พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
ดาวน์โหลด
 1. Information of the Independent Directors Supporting the Grant of Proxy of the Shareholders (English Version)
 2. เอกสารทั้งหมด
 3. สำหรับวาระที่ 1: สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2554
 4. สำหรับวาระที่ 3: ประวัติกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งใหม่ จำนวน 2 ท่าน
 5. เอกสารแทรก3.1
 6. สำหรับวาระที่ 6: สรุปสาระสำคัญของการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับทั้งฉบับ
 7. สำหรับวาระที่ 9: รายงานการเพิ่มทุน (แบบ 53-4)
 8. เอกสารแทรก5.1
 9. เอกสารแทรก5.2
 10. สำหรับวาระที่ 12: สารสนเทศที่เกี่ยวกับการได้มาซึ่งสินทรัพย์
 11. เอกสารแทรก6.2
 12. สำหรับวาระที่ 12: รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการการเงินอิสระ
 13. สำหรับวาระที่ 12: รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการการเงินอิสระ
 14. แบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข
 15. หนังสือเชิญประชุม
 16. แผนที่สถานที่ประชุม
 17. แบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก
 18. แบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค
ติดต่อเรา
บริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่
เลขที่ 1 อาคารแคปปิตอล เวิร์ค เพลส ชั้น 10
ซอยแจ่มจันทร์ แขวงคลองตันเหนือ
เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
โทร: +662 011 8111
แฟกซ์ : +662 011 8112
หากท่านมีความประสงค์ที่จะได้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของเราโปรดส่งข้อมูลของท่านกลับมายังบริษัทฯ ดังนี้
ชื่อ
ที่อยู่
อีเมล
เบอร์โทร
เรื่อง
ข้อความ

ท่านได้รับทราบข้อมูลจากช่องทางใด