SPCG แจ้งผลการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
03 พฤษภาคม 2556

บริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน) หรือ SPCG รายงานผลการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2556 โดยทางบริษัทได้แจ้งไปยังตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถึงมติของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมจำนวนทั้งหมด (ทั้งมาด้วยตนเองและมอบฉันทะ) 377,707,341  หุ้น คิดเป็นร้อยละ 67.44 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 และรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2555 มีมติเห็นด้วย 358,677,711 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.99 ไม่เห็นด้วย 1,000 เสียง งดออกเสียง 1,700 เสีย ไม่มีบัตรเสีย

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 มีมติรับทราบ

วาระที่ 3 อนุมัติงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษัท สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 มีติเห็นด้วย 377,696,641 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.99 ไม่เห็นด้วย 1,000 เสียง งดออกเสียง 0 เสียง ไม่มีบัตรเสีย

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2555 มีมติเห็นด้วย 377,001,641 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.82 ไม่เห็นด้วย 657,000 เสียง งดออกเสียง 1,000 เสียง บัตรเสีย 40,000 เสียง

วาระที่ 5 แต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามกำหนดวาระ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นกรรมการที่พ้นจากตำแหน่ง 3 คน กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระ ประกอบด้วย นางสาววันดี กุญชรยาคง มติเห็นด้วย 374,870,341 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.99 นายจิราคม ปทุมานนท์ มติเห็นด้วย 374,863,441 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.24 นายเควิน จีราด พาแนล มติเห็นด้วย 374,830,426 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.23

วาระที่ 6 อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหา และ กำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2556 ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย

เบี้ยกรรมการรายเดือน (เฉพาะบุคคลที่ไม่เป็นผู้บริหารของบริษัท)  ประธานกรรมการ เดือนละ 35,000 บาท กรรมการ เดือนละ 20,000 บาท เบี้ยประชุม (เฉพาะกรรมการฯที่เข้าประชุม) ประธานกรรมการ ครั้งละ 20,000 บาท กรรมการ ครั้งละ 15,000 บาท

ค่าตอบแทนของคณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วย เบี้ยกรรมการรายเดือน ประธานกรรมการตรวจสอบ เดือนละ 35,000 บาท กรรมการตรวจสอบ เดือนละ 30,000 บาท เบี้ยประชุม(เฉพาะกรรมการฯที่เข้าประชุม) ประธานกรรมการตรวจสอบ ครั้งละ 20,000 บาท

กรรมการตรวจสอบ ครั้งละ 15,000 บาท

ค่าตอบแทนของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วย

เบี้ยประชุม(เฉพาะกรรมการฯที่เข้าประชุม) ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทน ครั้งละ 20,000 บาท  กรรมการกำหนดค่าตอบแทน ครั้งละ 15,000 บาท

เงินโบนัสคณะกรรมการ เห็นควรกำหนดค่าตอบแทนกรรมการที่เป็นเงินโบนัสที่สะท้อนและเชื่อมโยงกับผลประกอบการ หรือกำไรสุทธิของบริษัทฯ แต่ไม่เกินร้อยละ 2 ของกำไรสุทธิประจาปี จำกัดวงเงินสูงสุดไม่เกิน 1,200,000 บาท สำหรับประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ จำกัดวงเงินสูงสุดไม่เกิน 1,000,000 บาท สำหรับกรรมการผู้จัดการใหญ่ จากวงเงินสูงสุดไม่เกิน 800,000 บาท สำหรับกรรมการและกรรมการตรวจสอบ

 ผลนับคะแนนในวาระที่ 6 มีผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 377,707,341 เสียง มีผู้ออกเสียงลงคะแนน 377,707,341 เสียง เห็นด้วย 377,134,741 เสียง คิดเป็น 99.8484 % ไม่เห็นด้วย 1,000 เสียง คิดเป็น 0.0002 % งดออกเสียง 571,600 เสียง คิดเป็น 0.1513 % บัตรเสีย ไม่มี

 วาระที่ 7 อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจาปี 2556 และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจาปี 2556 อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของ บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮ้าส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จากัด ตามรายชื่อต่อไปนี้ นางอุณากร พฤฒิธาดา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3257 นางสาวสกุณา แย้มสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4906 นายไพบูล ตันกูล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4298

เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2556 เป็นปีที่ 2 พร้อมทั้งกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี เป็นจำนวนเงิน 710,000 บาท ทั้งนี้ผู้สอบบัญชีไม่มีความสัมพันธ์ และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด

ผลนับคะแนนในวาระที่ 7 มีผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 377,707,341 เสียง มีผู้ออกเสียงลงคะแนน 377,674,326 เสียง เห็นด้วย 377,673,226 เสียง คิดเป็น 99.9997 % ไม่เห็นด้วย 1,100 เสียง คิดเป็น 0.0002 % งดออกเสียง 33,015 เสียง บัตรเสีย ไม่มี

 วาระที่ 8. พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)  ไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นใดต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณา ประธานฯ กล่าวปิดการประชุมเวลา 15.25 น.

 

ติดต่อเรา
บริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่
เลขที่ 1 อาคารแคปปิตอล เวิร์ค เพลส ชั้น 10
ซอยแจ่มจันทร์ แขวงคลองตันเหนือ
เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
โทร: +662 011 8111
แฟกซ์ : +662 011 8112
หากท่านมีความประสงค์ที่จะได้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของเราโปรดส่งข้อมูลของท่านกลับมายังบริษัทฯ ดังนี้
ชื่อ
ที่อยู่
อีเมล
เบอร์โทร
เรื่อง
ข้อความ

ท่านได้รับทราบข้อมูลจากช่องทางใด