CEO SPCG บรรยายเวทีในประเทศ

CEO บมจ. เอสพีซีจี เข้าร่วมอภิปราย ในงาน IOD National Directors Conference 2015
05 ตุลาคม 2560

          เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2558 นางสาววันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน) เข้าร่วมอภิปราย ในฐานะเจ้าของกิจการ ในหัวข้อ “Re-Energizing Growth through Roles of Independent Directors”  ในงาน IOD National Directors Conference 2015 จัดเพื่อ ให้ประโยชน์ของผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และ สะท้อนให้เห็นถึงบาบททสำคัญของกรรมการอิสระ โดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย( IOD) ซึ่งเป็นองค์กรที่มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาความเป็นมืออาชีพของกรรมการ และส่งเสริมให้เกิดการกำกับดูแลกิจการที่ดีในประเทศไทย ในหัวข้อ ความคาดหวังของกรรมการอิสระ ในบทบาทที่ปรึกษา/คนกลาง/และหน้าที่สนับสนุนรวมถึงความท้าทายในการปฎิบัติงาน ณ ห้องชฎา บอลรูม โรงแรม สยามเคมปินสกี้

ติดต่อเรา
บริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่
เลขที่ 1 อาคารแคปปิตอล เวิร์ค เพลส ชั้น 10
ซอยแจ่มจันทร์ แขวงคลองตันเหนือ
เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
โทร: +662 011 8111
แฟกซ์ : +662 011 8112
หากท่านมีความประสงค์ที่จะได้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของเราโปรดส่งข้อมูลของท่านกลับมายังบริษัทฯ ดังนี้
ชื่อ
ที่อยู่
อีเมล
เบอร์โทร
เรื่อง
ข้อความ

ท่านได้รับทราบข้อมูลจากช่องทางใด