ทำความรู้จักกับ CDM และ คาร์บอนเครดิต
23 สิงหาคม 2557ทำความรู้จักกับ CDM และ “คาร์บอนเครดิต”

 

 

        กลไกการพัฒนาที่สะอาด หรือ CDM (Clean Development Mechanism) เป็นเรื่องใหม่ที่กำลังเป็นที่สนใจเป็นอย่างยิ่งในปัจจุบัน สืบเนื่องจากการตื่นตัวในเรื่องปัญหาสภาวะโลกร้อน (Global Warming) อันเป็นผลมาจากการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกอย่างต่อเนื่องจนเกิดการสะสมในชั้นบรรยากาศ เก็บกักความร้อนไม่ให้ระบายออกไปนอกโลก ทำให้อุณหภูมิของโลกสูงขึ้นเรื่อยๆ เกิดเป็นสภาวะโลกร้อน   และมีผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอย่างรุนแรงขยายเป็นวงกว้าง

 

 

         สหประชาชาติ (United Nations)ได้ตระหนักถึงปัญหานี้จึงพยายามหาทางป้องกัน และแก้ไขปัญหา จนเป็นที่มาของ พิธีสารเกียวโต (Kyoto Protocol, KP) ซึ่งเป็นข้อผูกพันทางกฎหมายระดับนานาชาติที่มีผลบังคับใช้อย่างเป็นทางการ โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่มนุษย์ผลิตขึ้น

        พิธีสารเกียวโตได้กำหนดกลไกต่างๆ ที่จะทำให้ประเทศอุตสาหกรรมทั้งหลายสามารถลดก๊าซเรือนกระจกได้หลายกลไก และหนึ่งในกลไกนั้นก็คือ กลไกการพัฒนาที่สะอาดหรือ CDM (Clean Development Mechanism) ซึ่งเป็นกฎเกณฑ์ข้อบังคับ และวิธีปฏิบัติเพื่อทำให้ประเทศกำลังพัฒนาได้รับการลงทุนในโครงการลดก๊าซเรือนกระจกทดแทนของเก่าจากประเทศพัฒนาแล้ว โดยในกรณีที่ประเทศพัฒนาแล้วไม่สามารถลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ตามที่ถูกกำหนดไว้ ก็จะใช้วิธีเข้าช่วยเหลือ หรือร่วมลงทุนดำเนินโครงการเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในประเทศกำลังพัฒนา แล้วก็จะนำปริมาณก๊าซที่ลดได้จากโครงการ CDM นั้นๆ ซึ่งผ่านการรับรอง CERs (Certified Emission Reduction) หรือที่เรียกกันว่าคาร์บอนเครดิต มาคำนวณเสมือนว่าได้ดำเนินการลดในประเทศของตนเอง นอกจากนี้คาร์บอนเครดิตยังสามารถนำมาซื้อขายได้ในตลาดคาร์บอนเครดิต (Carbon market) อีกด้วย

        ประเทศไทยได้ร่วมให้สัตยาบันในพิธีสารเกียวโต (Kyoto Protocol) เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2545 โดยอยู่ในกลุ่มประเทศกำลังพัฒนา ที่ไม่ถูกบังคับให้มีพันธกรณีในการลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก แต่สามารถร่วมดำเนินโครงการได้ในฐานะผู้ผลิตคาร์บอนเครดิตจากการดำเนินโครงการ ภายใต้กลไกการพัฒนาที่สะอาด หรือ CDM นั่นเอง

        ประเภทของโครงการ CDM ในประเทศไทยที่กระทรวงพลังงาน โดยกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) ให้ความสนใจ และให้การสนับสนุน ได้แก่โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนต่างๆ เช่นพลังงานแสงอาทิตย์ ซึ่งนอกจากเป็นโครงการที่ก่อให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน เกิดประโยชน์ต่อประเทศ และส่วนรวม สร้างสภาพแวดล้อมที่ดีขึ้น มีการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพแล้ว ยังได้รับประโยชน์จากการขายคาร์บอนเครดิตอีกด้วย

ติดต่อเรา
บริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่
เลขที่ 1 อาคารแคปปิตอล เวิร์ค เพลส ชั้น 10
ซอยแจ่มจันทร์ แขวงคลองตันเหนือ
เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
โทร: +662 011 8111
แฟกซ์ : +662 011 8112
หากท่านมีความประสงค์ที่จะได้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของเราโปรดส่งข้อมูลของท่านกลับมายังบริษัทฯ ดังนี้
ชื่อ
ที่อยู่
อีเมล
เบอร์โทร
เรื่อง
ข้อความ

ท่านได้รับทราบข้อมูลจากช่องทางใด