ประเทศไทย เตรียมเสนอรายงานการจัดทำบัญชีการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Paris Rulebook) รายงานต่อที่ประชุมรัฐภาคีกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สมัยที่ 23 (COP 23) ในเดือน พ.ย.นี้
10 ตุลาคม 2560

          ประเทศไทย เตรียมเสนอรายงานการจัดทำบัญชีการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Paris Rulebook) รายงานต่อที่ประชุมรัฐภาคีกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สมัยที่ 23 (COP 23) ในเดือนพฤศจิกายนนี้ พร้อมรายงานความคืบหน้าลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของทยให้ได้ร้อยละ 20-25 ภายในปี 2573 ตามความตกลงปารีส (Paris Agreement)

          นางรวีวรรณ ภูริเดช เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) กล่าวถึงผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแห่งชาติ ครั้งที่ 3/2560 ที่มี พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายความมั่นคงและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ในฐานะประธานคณะกรรมการนโยบายการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแห่งชาติ ว่า ที่ประชุมฯ มีมติเห็นชอบการจัดทำบัญชีการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Paris Rulebook) ที่จัดทำเสร็จสมบูรณ์แล้ว ซึ่งการประชุมในรอบ 2 ปี ระหว่าง COP 23-24 มีความสำคัญมาก เนื่องจากการประชุม COP 24 ในปี 2018 ทุกประเทศต้องทำ Paris Rulebook เพื่อจัดทำกฎเกณฑ์กติกาต่างๆให้เป็นผลสำเร็จภายในปี 2561 รองรับการปฏิบัติตามความตกลงปารีส (Paris Agreement) เพราะในความตกลงปารีสไม่ได้มีข้อบัญญัติเรื่องบทลงโทษใดๆไว้ แต่กลไกภาพรวมที่ออกแบบไว้จะมีผลกระตุ้น ส่งเสริม และสร้างแรงผลักดันให้ประเทศภาคีดำเนินงานให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของความตกลงปารีส คือ การทบทวนและเสนอกติกาการทบทวนและส่งเป้าหมายการมีส่วนร่วมของแต่ละประเทศในการแก้ไขปัญหาโลกร้อน (NDCs) ทุก 5 ปี โดยเป้าหมายเสนอใหม่ต้องมีความก้าวหน้าและสะท้อนความพยายามในระดับสูงสุด // การนำเสนอรายงานติดตามประเมินผลการดำเนินงานเพื่อบรรลุเป้าหมายดังกล่าวอย่างโปร่งใส // การกำหนดมาตรการดำเนินงานภายในประเทศภาคี // การประเมินสถานการณ์ดำเนินงานระดับโลก    (Global Stocktake) ทุก 5 ปี // การจัดทำรายงานทางวิทยาศาสตร์ของคณะกรรมการระหว่างรัฐบาลว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ( IPCC) จากการเจรจาที่ผ่านมา รายงานของ IPCC ช่วงปี 2007 คือ IPCC จัดทำรายงานการประเมินสถานการณ์สภาพภูมิอากาศ (Fourth Assessment Report ) มีผลสำคัญต่อการนำไปสู่มติการประชุม COP13 ที่เกาะบาหลี อินโดนีเซีย ที่กำหนดให้มีการจัดทำ Bali Roadmap และข้อเรียกร้องให้ประเทศกำลังพัฒนามีส่วนร่วมรับผิดชอบมากขึ้นต่อการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ที่สำคัญมีความเป็นไปได้สูงว่าประเทศที่พัฒนาแล้วจะกำหนดมาตรการทางการค้าที่เชื่อมโยงกับการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกมากขึ้น ทำให้มาตรการเหล่านั้นจะส่งผ่านมาถึงประเทศไทยและประเทศกำลังพัฒนาที่เป็นคู่ค้าในที่สุดโดยจะรายงานต่อที่ประชุมรัฐภาคีกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สมัยที่ 23 (COP 23 อ่าน คอบ) ในเดือนพฤศจิกายนนี้ ณ กรุงบอนน์ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี รวมทั้ง รายงานความคืบหน้าขับเคลื่อนการลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทยให้ได้ร้อยละ 20-25 ภายในปี 2573 ตามความตกลงปารีส (Paris Agreement) ด้วยการร่วมกับประชาคมโลกลดก๊าซเรือนกระจกจากกระบวนการผลิตทุกภาคส่วน

ติดต่อเรา
บริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่
เลขที่ 1 อาคารแคปปิตอล เวิร์ค เพลส ชั้น 10
ซอยแจ่มจันทร์ แขวงคลองตันเหนือ
เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
โทร: +662 011 8111
แฟกซ์ : +662 011 8112
หากท่านมีความประสงค์ที่จะได้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของเราโปรดส่งข้อมูลของท่านกลับมายังบริษัทฯ ดังนี้
ชื่อ
ที่อยู่
อีเมล
เบอร์โทร
เรื่อง
ข้อความ

ท่านได้รับทราบข้อมูลจากช่องทางใด