SPCG ขอเรียนเชิญนักลงทุนทุกท่านเข้าร่วม โครงการเยี่ยมชมห้องประมวลผลและควบคุมโครงการโซลาร์ฟาร์ม แบบ Real-time ด้วยระบบ SCADA (Monitoring Room)
28 สิงหาคม 2560

SPCG ขอเรียนเชิญนักลงทุนทุกท่านเข้าร่วม

โครงการเยี่ยมชมห้องประมวลผลและควบคุมโครงการโซลาร์ฟาร์ม

แบบ Real-time ด้วยระบบ SCADA (Monitoring Room)

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 28 สิงหาคม 2560 – วันที่ 29 กันยายน 2560

กำหนดระยะเวลา 2 รอบ

วันศุกร์ที่ 20 ตุลาคม 2560                 เวลา 13.30 -15.15 น.

วันศุกร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2560          เวลา 13.30 -15.15 น.

 

ติดต่อเรา
บริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่
เลขที่ 1 อาคารแคปปิตอล เวิร์ค เพลส ชั้น 10
ซอยแจ่มจันทร์ แขวงคลองตันเหนือ
เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
โทร: +662 011 8111
แฟกซ์ : +662 011 8112
หากท่านมีความประสงค์ที่จะได้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของเราโปรดส่งข้อมูลของท่านกลับมายังบริษัทฯ ดังนี้
ชื่อ
ที่อยู่
อีเมล
เบอร์โทร
เรื่อง
ข้อความ

ท่านได้รับทราบข้อมูลจากช่องทางใด