SPCG ให้การต้อนรับ คณะครู นักเรียน และเจ้าหน้าที่ โรงเรียนนานาชาติแองโกลสิงคโปร์ จังหวัดนครราชสีมา เข้าเยี่ยมชม ศูนย์เรียนรู้โซล่าฟาร์ม (โคราช1)
10 ตุลาคม 2560

          วันที่ 28 กันยายน 2560 ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน) มอบหมายให้ คุณจิราคม ปทุมานนท์ กรรมการ บริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน) เป็นผู้แทนให้การต้อนรับ คณะครู นักเรียน และเจ้าหน้าที่ โรงเรียนนานาชาติแองโกลสิงคโปร์ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 21 ท่าน เข้าเยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้โครงการโซล่าฟาร์ม บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (โคราช 1) จำกัด จังหวัดนครราชสีมา

          โดยมี คุณอาวุธ มากแก้ว เจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญด้านโครงการโซลาร์ฟาร์ม  เป็นวิทยากรให้การบรรยาย เรื่อง ความเป็นมาของโครงการโซลาร์ฟาร์ม, กระบวนการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ซึ่งเป็นพลังงานสะอาด ปราศจากมลภาวะ ไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ไม่มีต้นทุนค่าเชื้อเพลิง และสามารถช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดอ๊อกไซด์ มากกว่า 200,000 ตันต่อปี

          โรงเรียนนานาชาติแองโกลสิงคโปร์  ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของพลังงานทดแทน โดยการนำความรู้จากการเยี่ยมชมโซลาร์ฟาร์ม ไปต่อยอดจัดทำโครงการและกิจกรรมประหยัดพลังงานภายในโรงเรียน ส่งเสริมให้เกิดการอนุรักษ์พลังงาน และใส่ใจสิ่งแวดล้อมของเด็กนักเรียน

ติดต่อเรา
บริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่
เลขที่ 1 อาคารแคปปิตอล เวิร์ค เพลส ชั้น 10
ซอยแจ่มจันทร์ แขวงคลองตันเหนือ
เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
โทร: +662 011 8111
แฟกซ์ : +662 011 8112
หากท่านมีความประสงค์ที่จะได้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของเราโปรดส่งข้อมูลของท่านกลับมายังบริษัทฯ ดังนี้
ชื่อ
ที่อยู่
อีเมล
เบอร์โทร
เรื่อง
ข้อความ

ท่านได้รับทราบข้อมูลจากช่องทางใด