SPCG ให้การต้อนรับคณะครูและนักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา เข้าเยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้โซล่าฟาร์ม (โคราช1)
07 กันยายน 2560

          เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2560 ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน) มอบหมายให้ คุณจิราคม ปทุมานนท์ กรรมการ เป็นผู้แทนให้การต้อนรับ คณะครูและนักเรียน นักศึกษาที่เข้าศึกษาใหม่ ในปีการศึกษา 2560 ของวิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา โดยเป็นการบรรยายถึง อุปกรณ์ต่างๆ รวมถึงกระบวนการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ซึ่งเป็นพลังงานสะอาด ปราศจากมลภาวะ ไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ทั้งยังได้กล่าวถึงความเป็นมาของโซลาร์ฟาร์มทั้ง 36 แห่ง ใน 10 จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บนเนื้อที่รวมกว่า 5,000 ไร่ อีกด้วย

          เนื่องจากทางสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ มีนโยบายให้สถานศึกษาในสังกัดพานักเรียน นักศึกษาเข้าดูงานในสถานประกอบการจริงเพื่อให้นักเรียน เกิดความรู้ ความเข้าใจในวิชาชีพ และได้เรียนรู้ถึงกระบวนการผลิต กรรมวิธีการผลิต การใช้เครื่องมือ และเทคโนโลยีที่ทันสมัยจากสถานประกอบการจริง ทางวิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา จึงได้ขอนำคณะครูอาจารย์ จำนวน 4 คน พร้อมด้วยนักศึกษา ระดับชั้น ปวช. 1 แผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง จำนวน 105 คน เข้าเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้  โครงการ โซลาร์ฟาร์ม โคราช 1 บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (โคราช 1) จังหวัดนครราชสีมา

           โดยโครงการ โซลาร์ฟาร์ม โคราช 1 เป็นโครงการมีกำลังการผลิตไฟฟ้า 6.123 MWp และได้เริ่มจำหน่ายไฟฟ้า ตั้งแต่วันที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2553 ในการดูแลของบริษัท โซล่า เพาเวอร์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่มีความเชี่ยวชาญด้านพลังงานทดแทนเป็นอย่างมาก และมีมาตรฐานที่ดี

ติดต่อเรา
บริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่
เลขที่ 1 อาคารแคปปิตอล เวิร์ค เพลส ชั้น 10
ซอยแจ่มจันทร์ แขวงคลองตันเหนือ
เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
โทร: +662 011 8111
แฟกซ์ : +662 011 8112
หากท่านมีความประสงค์ที่จะได้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของเราโปรดส่งข้อมูลของท่านกลับมายังบริษัทฯ ดังนี้
ชื่อ
ที่อยู่
อีเมล
เบอร์โทร
เรื่อง
ข้อความ

ท่านได้รับทราบข้อมูลจากช่องทางใด