SPCG ให้การต้อนรับสถาบันความร่วมมือเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจลุ่มน้ำโขง เข้าเยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้โซล่าฟาร์ม (โคราช1)
07 กันยายน 2560

          เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2560 ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน) มอบหมายให้ คุณจิราคม ปทุมานนท์ กรรมการ เป็นผู้แทนให้การต้อนรับ สถาบันความร่วมมือเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจลุ่มน้ำโขง (Mekong Institute  Development Cooperation ) โดยเป็นการบรรยายเรื่อง ความเป็นมาของโครงการโซลาร์ฟาร์ม กระบวนการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ซึ่งเป็นพลังงานสะอาด ปราศจากมลภาวะ ไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ไม่มีต้นทุนค่าเชื้อเพลิง และสามารถช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดอ๊อกไซด์ มากกว่า 200,000 ตันต่อปี

            สถาบันความร่วมมือเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจลุ่มน้ำโขง โดยการสนับสนุนของสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน และสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา จัดหลักสูตรฝึกอบรมเรื่อง "Energy Cooperation in the Greater Mekong Subregion” .ให้กับเจ้าหน้าที่หน่วยงานรัฐทั้งในประเทศไทย พม่า กัมพูชา ลาว เวียดนาม และจีน ในโอกาสนี้มีจำนวน 36 ท่าน เข้าเยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้  โครงการ โซลาร์ฟาร์ม โคราช 1 บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (โคราช 1) จังหวัดนครราชสีมา เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีโอกาสเรียนรู้เกี่ยวกับพลังงานแสงอาทิตย์ในหัวข้อต่าง ๆ ดังนี้

1.  มีการพัฒนาโซลาร์ฟาร์มอย่างไรบ้าง

2.  มีการช่วยเหลือจากทางภาครัฐอย่างไรบ้าง

3.  มีเทคโนโลยีและอุปกรณ์อำนวยความสะดวกประเภทใดบ้างที่ใช้ในบริษัท

4.  ความสามารถในการผลิตปริมาณพลังงานเท่าไร

5.  มีความร่วมมือกับทางภาครัฐหรือผู้ร่วมลงทุนหรือไม่อย่างไรบ้าง

6.  มีธุรกิจพลังงานโซลาร์อย่างอื่นที่บริษัทได้ทำการลงทุนเพื่อขยายไปในบริเวณประเทศเพื่อนบ้าน    บ้างหรือไม่

 7. โอกาสในการพัฒนาและอุปสรรคที่ทางบริษัทเคยประสบมาอย่างไรบ้าง

       ส่วนเหตุผลที่เลือก โครงการ โซล่าฟาร์ม โคราช1 เพราะสถาบันฯเห็นว่า บริษัท โซล่า เพาเวอร์ จำกัด เป็นบริษัทที่มีการผลิตพลังงานจากแสงอาทิตย์และมีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับพลังงานทดแทน อีกทั้งยังมีความร่วมมือกับองค์กรที่เกี่ยวเนื่องทางด้านพลังงาน ทั้งยังทราบว่าโซลาร์ ฟาร์ม ทั้ง 36 โครงการของ บมจ. เอสพีซีจี เป็นโครงการที่มีมาตรฐานมุ่งรักษาสิ่งแวดล้อม เพราะใช้แผงของ บริษัท Kyocera จาก ญี่ปุ่น รับประกัน 25 ปี

ติดต่อเรา
บริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่
เลขที่ 1 อาคารแคปปิตอล เวิร์ค เพลส ชั้น 10
ซอยแจ่มจันทร์ แขวงคลองตันเหนือ
เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
โทร: +662 011 8111
แฟกซ์ : +662 011 8112
หากท่านมีความประสงค์ที่จะได้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของเราโปรดส่งข้อมูลของท่านกลับมายังบริษัทฯ ดังนี้
ชื่อ
ที่อยู่
อีเมล
เบอร์โทร
เรื่อง
ข้อความ

ท่านได้รับทราบข้อมูลจากช่องทางใด