SPCG ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เข้าเยี่ยมชมโครงการโซล่าฟาร์ม โคราช 3 4 และ 7
18 ธันวาคม 2558

เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2558 ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่ มอบหมายให้คุณจิราคม ปทุมานนท์ กรรมการ บริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน) เป็นผู้แทนให้การต้อนรับ คุณมนทกานติ สินธุเสก ผู้อำนวยการฝ่ายจัดการธุรกิจในเครือพร้อมคณะผู้บริหารจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) จำนวน 25 ท่าน เข้าเยี่ยมชมโครงการโซล่าฟาร์ม โคราช 3 4 และ 7 ณ โครงการโซลาร์ฟาร์ม บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (โคราช 3) จำกัด บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (โคราช 4) จำกัด และบริษัท โซล่า เพาเวอร์ (โคราช 7) จำกัด จังหวัดนครราชสีมา พร้อมทั้งเข้าฟังบรรยายถึงกระบวนการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ รวมถึงแนวทางการพัฒนาและการดำเนินงานของการใช้พลังงานแสงอาทิตย์มาเป็นพลังงานทดแทน ซึ่งเป็นพลังงานสะอาด เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจในขั้นตอนการพัฒนาโครงการ และการบริหารจัดการโครงการให้แก่ผู้ปฏิบัติงานในด้านต่างๆ ได้แก่ การก่อสร้าง การควบคุมการผลิตไฟฟ้า การบำรุงรักษา ปัญหาและอุปสรรคสำคัญของการดำเนินโครงการ แนวทางการดำเนินกิจกรรมด้านชุมชนสัมพันธ์ ซึ่งจะเป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์ของกลุ่มการไฟฟ้าฝ่ายผลิต (กฟผ.) ต่อไปในอนาคต

ติดต่อเรา
บริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่
เลขที่ 1 อาคารแคปปิตอล เวิร์ค เพลส ชั้น 10
ซอยแจ่มจันทร์ แขวงคลองตันเหนือ
เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
โทร: +662 011 8111
แฟกซ์ : +662 011 8112
หากท่านมีความประสงค์ที่จะได้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของเราโปรดส่งข้อมูลของท่านกลับมายังบริษัทฯ ดังนี้
ชื่อ
ที่อยู่
อีเมล
เบอร์โทร
เรื่อง
ข้อความ

ท่านได้รับทราบข้อมูลจากช่องทางใด