SPCG ให้การต้อนรับคณะนักบริหารการสหกรณ์ระดับกลาง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เข้าเยี่ยมชมโครงการโซล่าฟาร์มและศูนย์เรียนรู้โซล่าฟาร์ม (โคราช1)
17 ธันวาคม 2558

เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2558 ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่ มอบหมายให้นายจิราคม ปทุมานนท์ กรรมการ บริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน) เป็นผู้แทนให้การให้การต้อนรับ ศาสตราจารย์ ดร.วัลลภ รัฐฉัตรานนท์ ผู้อำนวยการโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “นักบริหารการสหกรณ์ระดับกลาง” คณะนักบริหารการสหกรณ์ระดับกลาง รุ่นที่2 ภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำนวน 110 ท่าน และเจ้าหน้าที่ประจำโครงการ เข้าเยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้โครงการโซล่าฟาร์ม พร้อมทั้งเข้าฟังถึงบรรยายกระบวนการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ซึ่งเป็นพลังงานสะอาด ปราศจากมลภาวะ ไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ไม่มีต้นทุนค่าเชื้อเพลิง และสามารถช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดอ๊อกไซด์ มากกว่า 200,000 ตันต่อปี ณ โครงการโซล่าฟาร์ม บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (โคราช 1) จำกัด จังหวัดนครราชสีมา

ติดต่อเรา
บริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่
เลขที่ 1 อาคารแคปปิตอล เวิร์ค เพลส ชั้น 10
ซอยแจ่มจันทร์ แขวงคลองตันเหนือ
เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
โทร: +662 011 8111
แฟกซ์ : +662 011 8112
หากท่านมีความประสงค์ที่จะได้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของเราโปรดส่งข้อมูลของท่านกลับมายังบริษัทฯ ดังนี้
ชื่อ
ที่อยู่
อีเมล
เบอร์โทร
เรื่อง
ข้อความ

ท่านได้รับทราบข้อมูลจากช่องทางใด