SPCG มอบเงินทำผ้าป่าสามัคคี ให้แก่ โรงเรียนบ้านสระขุด จังหวัดบุรีรัมย์ จัดทำถนนคอนกรีตและสนามเด็กเล่น เพื่อพัฒนาโรงเรียน ให้เด็กนักเรียน ผู้ปกครอง และคุณครู มีความปลอดภัยในการเดินทาง
11 เมษายน 2560

            เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2560 ที่ผ่านมา ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน) หรือ SPCG ได้มอบให้บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (บุรีรัมย์1)ให้งบประมาณสนับสนุนการจัดทำผ้าป่าสามัคคีของโรงเรียนบ้านสระขุด ตำบลทุ่งกระเต็น อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อจัดทำถนนคอนกรีต สนามเด็กเล่น และรั้วโรงเรียน ตามมติของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้นำชุมชน ผู้ปกครอง ศิษย์เก่า คณะครูโรงเรียนบ้านสระขุด เพื่อให้เด็กนักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน และคณะครูได้เดินทางอย่างปลอดภัย มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

ติดต่อเรา
บริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่
เลขที่ 1 อาคารแคปปิตอล เวิร์ค เพลส ชั้น 10
ซอยแจ่มจันทร์ แขวงคลองตันเหนือ
เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
โทร: +662 011 8111
แฟกซ์ : +662 011 8112
หากท่านมีความประสงค์ที่จะได้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของเราโปรดส่งข้อมูลของท่านกลับมายังบริษัทฯ ดังนี้
ชื่อ
ที่อยู่
อีเมล
เบอร์โทร
เรื่อง
ข้อความ

ท่านได้รับทราบข้อมูลจากช่องทางใด