SPCG มอบเงินสนับสนุนกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2560 ให้แก่ โรงเรียนบ้านโคกสีโคกเปี้ย อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
28 กุมภาพันธ์ 2560

           เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2560 ที่ผ่านมา ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน) หรือ SPCG  ได้ให้ความอนุเคราะห์ สนับสนุนงบการจัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2560 ในนาม บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (ขอนแก่น 1) จำกัด ให้แก่ โรงเรียนบ้านโคกสีโคกเปี้ย อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ กล้าคิด กล้าทำ และกล้าแสดงออก ซึ่ง SPCG ได้ให้ความสำคัญกับเด็กๆและเยาวชนซึ่งจะเจริญเติบโตเป็นผู้ใหญ่ และเป็นกำลังของประเทศชาติสืบไป

ติดต่อเรา
บริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่
เลขที่ 1 อาคารแคปปิตอล เวิร์ค เพลส ชั้น 10
ซอยแจ่มจันทร์ แขวงคลองตันเหนือ
เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
โทร: +662 011 8111
แฟกซ์ : +662 011 8112
หากท่านมีความประสงค์ที่จะได้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของเราโปรดส่งข้อมูลของท่านกลับมายังบริษัทฯ ดังนี้
ชื่อ
ที่อยู่
อีเมล
เบอร์โทร
เรื่อง
ข้อความ

ท่านได้รับทราบข้อมูลจากช่องทางใด