เอสพีซีจี จัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมสีเขียวร่วมกับชุมชน (Green Industry) ณ โรงเรียนบ้านหนองแวงบวรวิทย์ จังหวัดขอนแก่น
17 กุมภาพันธ์ 2560

    เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2560 ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน) ได้จัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมสีเขียวร่วมกับชุมชน (Green Industry) ในนาม บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (ขอนแก่น 5) จำกัด บริษัทในเครือ โดยจัดกิจกรรมอบรม ให้ความรู้ เกี่ยวกับการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์, การคัดแยกขยะ และให้ความอนุเคราะห์งบประมาณในการปรับปรุงโรงเรือนเพาะชำ, สนับสนุนโครงการเกษตรผสมผสาน เพื่ออาหารกลางวัน, ชุดถังขยะ ให้แก่ โรงเรียนบ้านหนองแวงบวรวิทย์ ตำบลท่าพระ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

    ทั้งนี้การจัดกิจกรรมดังกล่าว เป็นการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ กับชุมชน ในการประกอบกิจการการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ของบริษัท ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมสีเขียว ไม่ก่อให้เกิดมลพิษต่อชุมชน และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ติดต่อเรา
บริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่
เลขที่ 1 อาคารแคปปิตอล เวิร์ค เพลส ชั้น 10
ซอยแจ่มจันทร์ แขวงคลองตันเหนือ
เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
โทร: +662 011 8111
แฟกซ์ : +662 011 8112
หากท่านมีความประสงค์ที่จะได้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของเราโปรดส่งข้อมูลของท่านกลับมายังบริษัทฯ ดังนี้
ชื่อ
ที่อยู่
อีเมล
เบอร์โทร
เรื่อง
ข้อความ

ท่านได้รับทราบข้อมูลจากช่องทางใด