วิศวกรไฟฟ้า รับ 1 อัตรา

คุณสมบัติ :

หน้าที่หลัก

1. จัดทำรายงาน วิเคราะห์ และจัดเก็บข้อมูลค่าพลังงานและรายได้ในทุกโซลาร์ฟาร์ม ตั้งแต่เริ่มดำเนินการจำหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ (COD) เป็นประจำวัน (Energy Daily Report) รายงานประจำเดือน (Monthly Energy Report) และรายงานประจำปี (Annual Energy Report)
2. วิเคราะห์ ประเมินผลสรุปค่า IRR, Energy Output, PR และ AF ในรายงานประจำวัน (Daily Report) ให้ถูกต้องครบถ้วนตามข้อกำหนดของสัญญาต่าง ๆ รวมถึงร่วมเสนอแนะแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่อาจส่งผลต่อการดำเนินงานในทุกโซล่าฟาร์ม
3. วิเคราะห์ข้อมูลการผลิตไฟฟ้าของโครงการโซลาร์ฟาร์มเทียบกับสภาพอากาศ การทำงานของอุปกรณ์หลัก เช่น แผงผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ เครื่องแปลงไฟ และอื่น ๆ
4. วิเคราะห์ปัญหาการ Disconnect ของโครงการโซลาร์ฟาร์ม กับระบบจำหน่ายของการไฟฟ้าอันเนื่องมาจากปัญหาทางเทคนิค (เช่น Light Load, ฟ้าผ่า, อุบัติการณ์ที่ไม่สามารถควบคุมได้)
5. วิเคราะห์ค่าพลังงานที่ที่ปรึกษาทางเทคนิคได้ทำการคาดการณ์ไว้ในแต่ละปี เมื่อเทียบกับค่าที่ผลิตได้จริง
6. จัดเก็บข้อมูล จัดทำรายงาน และวิเคราะห์สภาพอากาศที่เกิดขึ้นในประเทศไทย โดยมีเป้าหมายให้สามารถพยากรณ์ข้อมูลได้ล่วงหน้า 3 วันให้ใกล้เคียงกับความเป็นจริงให้มากที่สุด
7. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

คุณสมบัติ (Qualification)
1.ชาย/หญิง อายุตั้งแต่ 22-30 ปี
2.วุฒิการศึกษา ปวช.ปวสหรือสูงกว่า สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมระบบควบคุม หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
3.สามารถทำงานในวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ได้
4. มีทักษะด้านคอมพิวเตอร์ Microsoft office เป็นอย่างดี
5. สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันและทำงานเป็นทีมได้เป็นอย่างดี
6. มีความอดทนต่อการเปลี่ยนแปลงในองค์กรแบบ High Growth
7. มีความสามารถในการสื่อสารที่ดี มีความคล่องตัวสูง และสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้
8. สามารถนำความรู้มาประยุกต์แก้ไขงานเชิงระบบได้ดี
9. สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานต่างจังหวัดเป็นประจำได้
10.สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษ ทั้งด้านการพูด อ่าน เขียน และฟัง เป็นอย่างดี

(สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : แผนกทรัพยากรบุคคล) โทรศัพท์ : +662 011-8100 – 11 ต่อ 1091-1093 โทรสาร : +662 011-8112 อีเมล : hr@spcg.co.th

หัวหน้าแผนกขายครัวเรือน (Residence Sale Division Supervisor) จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติ :

หน้าที่หลัก (Main Job)

1. ดูแลด้านการขายผลิตภัณฑ์โซลาร์รูฟให้แก่บุคคลเป้าหมาย
- กลุ่มลูกค้าครัวเรือน
- กลุ่มลูกค้าโรงงานอุตสาหกรรม คลังสินค้า ห้างสรรพสินค้า โรงพยาบาล และอาคารสำนักงาน
2. นำเสนอแผนงาน และปฏิบัติตามแผนงานที่กำหนดไว้
- จัดทำรายงานการขาย
- การติดตามงานขายรายสัปดาห์ รายเดือน
- สรุปแผนงายขาย

3. ร่วมกิจกรรมและนำเสนอโปรโมชั่น เพื่อส่งเสริมงานด้านการขายและการตลาดให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนด
4. สร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าและความพึงพอใจที่ดีต่อสินค้าและบริการ
5.ประสานงานระหว่างลูกค้า ทีมติดตั้ง และส่วนงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งภายใน และภายนอกบริษัท ในการดำเนินการติดตั้งระบบโซลาร์รูฟให้กับลูกค้า
6.ออกนอกสถานที่เพื่อรักษาสัมพันธภาพอันดีของลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย
7.เป็นสื่อกลางในการประสานงานระหว่างลูกค้าและบริษัท ในการรับข้อเสนอแนะ ข้อร้องเรียน เพื่อรายงานต่อผู้บริหาร
8. เสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหา การลดข้อร้องเรียนต่างๆ
9. สนับสนุนทีมงานขาย เพื่อให้การขายบรรลุเป้าหมาย
10. อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ (Qualification)

- เพศชาย/หญิง อายุระหว่าง 25-35 ปี
- การศึกษาปริญญาตรี ด้านการขายและการตลาด หรือ อื่นๆที่เกี่ยวข้อง
- มีประสบการณ์ทางด้าน Sale & Marketing 2 ปี ขึ้นไป
- หากมีประสบการณ์ทางด้าน Sale & Marketing ธุรกิจทางด้านพลังงานจะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
- มนุษยสัมพันธ์ดี มีใจรักงานบริการ มีทักษาในการเจรจาต่อรอง และสามารถแก้ไขปัญาเฉพาะหน้าได้
- มีทักษะทางด้านคอมพิวเตอร์ MS Office เป็นอย่างดี
- สามารถเดินทางไปต่างจังหวัดได้
- มีความอดทนต่อการเปลี่ยนแปลงในองค์กรแบบ High Growth
- สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษ ทั้งด้านการพูด อ่าน เขียน และการฟังเป็นอย่างดี

(สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : แผนกทรัพยากรบุคคล) โทรศัพท์ : +662 011-8100 – 11 ต่อ 1091-1093 โทรสาร : +662 011-8112 อีเมล : hr@spcg.co.th

พนักงานทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Officer) จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติ :

หน้าที่หลัก

1. ปฏิบัติและรับผิดชอบงานด้านติดต่อประสานงานกับผู้ที่มาติดต่อสำนักงาน

2. ปฏิบัติและรับผิดชอบงานด้านรับโทรศัพท์และดำเนินการโอนสายไปยังผู้ที่เกี่ยวข้องโดยเป็นข้อมูลเบื้องต้นแก่ผู้ที่มาติดต่อด้วยตัวเองหรือติดต่อทางโทรศัพท์
3. ปฎิบัติและรับผิดชอบงานด้านการบันทึกรับควบคุม เอกสารเข้า-ออก ของฝ่ายบุคคล เช่น  เอกสารใบลา, ใบสั่งงานล่วงเวลา (OT), IT  Service Request  เป็นต้น
4. ปฏิบัติและช่วยเหลืองานด้านต่างๆ  ของฝ่าย
5. ปฏิบัติงานด้านการประสานงานการจัดทำบัตรพนักงานกับ บริษัท CBRE
6. ปฎิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับหมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
คุณสมบัติ (Qualification)

- เพศหญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
- ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
- มีประสบการณ์ทางด้านงานธุรการเอกสารอย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป
- มีบุคลิกภาพดี มีความกระตือรือร้น มนุษย์สัมพันธ์ดี สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
- มีทักษะทางด้านการสื่อสารที่ดี
- มีความอดทนต่อการเปลี่ยนแปลงในองค์กร แบบ High Growth
- สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้
- มีทักษะทางด้านการใช้คอมพิวเตอร์เป็นอย่างดี

(สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : แผนกทรัพยากรบุคคล) โทรศัพท์ : +662 011-8100 – 11 ต่อ 1091-1093 โทรสาร : +662 011-8112 อีเมล : hr@spcg.co.th

พนักงานคลังสินค้า (Logistic Officer) จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติ :

หน้าที่หลัก (Main  Job)

 1. รับผิดชอบในการตรวจรับสินค้าตามใบสั่งซื้อ โดยประสานงานกับฝ่ายจัดซื้อ
 2. รับผิดชอบในการจัดเก็บสินค้าเข้าคลังสินค้าตามพื้นที่ที่กำหนดและจัดจ่ายสินค้าตามใบส่ง ,ใบยืมสินค้าพร้อมทั้งลงการ์ดควบคุมสินค้าให้ถูกต้องพร้อมให้ตรวจสอบอยู่เสมอ
 3. รับผิดชอบในการตรวจสอบ MR ขอเบิกสินค้าและสั่งซื้อสินค้าพร้อมทั้งตรวจเช็คสต๊อกคงเหลือก่อนส่งให้ธุรการคลังสินค้าเปิด PR เพื่อขออนุมัติสั่งซื้อสินค้าหรืออุปกรณ์ต่อไป
 4. รับผิดชอบในการประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอกในส่วนของการจัดเตรียมสินค้า ,ส่งสินค้า ,รับคืนสินค้า   และอื่น ๆ ของบริษัท  SPC ,SPV ,SPE ,SPCG
 5. รับผิดชอบในการสั่งซื้อสินค้าของบริษัท   SPC ,SPV ,SPE ,SPCG   ให้มีปริมาณในการใช้งานเพียงพอกับความต้องการ โดยอ้างอิงรายการสินค้าจาก Safety Stock
 6. รับผิดชอบในการทำใบส่งสินค้าและใบยืมสินค้าของบริษัท  SPC , SPV , SPE , SPCG   ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ธุรการคลังสินค้าไม่สามารถปฏิบัติงานได้
 7. ทำรายงานสรุปรายการใบส่งสินค้า – ใบยืม (Excel) ประจำเดือนส่งให้ผู้บังคับบัญชาตรวจสอบและส่งไม่เกินวันที่ 5  ของเดือน
 8. รับผิดชอบในการตรวจนับสินค้าคงเหลือพร้อมทำป้ายรหัสสินค้า ,รายการสินค้า ,จำนวนสินค้าของบริษัท SPC ,SPV ,SPE ,SPCG  ให้ถูกต้องครบถ้วนพร้อมตรวจสอบเสมอ
 9. รับผิดชอบในการทำความสะอาดตรวจสอบอุปกรณ์เครื่องมือในการทำงาน เช่น แฮนด์ลิฟท์ ,รถโฟลค์ลิฟท์ให้พร้อมใช้งาน
 10. ทำรายงานสรุปการตรวจนับสินค้าประจำเดือนส่งให้ผู้บังคับบัญชาตรวจสอบและส่งไม่เกินวันที่ 5  ของเดือน
 11. ปฎิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

คุณสมบัติ (Qualification)

 1. เพศ ชาย อายุระหว่าง 25 - 30 ปี
 2. ป.ตรี สาขาบริหารจัดการ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 3. มีประสบการณ์ทำงานคลังสินค้า ด้านการบันทึกรับ-จ่าย สินค้าและบริหารจัดการจัดเก็บสินค้าในคลังสินค้าอย่างน้อยมากกว่า 2 ปี
 4. สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้
 5. มีความละเอียด รอบคอบ และมีความรับผิดชอบสูง
 6. สามารถทำงานภายใต้ภาวะความกดดันในองค์กร High Growth
 7. สามารถเดินทางต่างจังหวัดและสามารถขับรถยนต์ได้
 8. สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Express ได้ดี
(สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : แผนกทรัพยากรบุคคล) โทรศัพท์ : +662 011-8100 – 11 ต่อ 1091-1093 โทรสาร : +662 011-8112 อีเมล : hr@spcg.co.th

พนักงานการตลาด (Marketing Officer) จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติ :

หน้าที่หลัก (Main Job)

 1. นำเสนอสินค้า กับลูกค้ากลุ่มเป้าหมายที่รับผิดชอบ
 2. ออกนอกสถานที่เพื่อทำการสำรวจพื้นที่การติดตั้ง Solar Roof  สรุปข้อมูลร่วมกับทีมออกแบบ และนำเสนอข้อมูลการติดตั้งแก่กลุ่มลูกค้า
 3. จัดทำรายงานการขาย ประจำสัปดาห์
 4. รายงานสถานการณ์การขาย การตลาดให้กับผู้บังคับบัญชารับทราบ
 5. ติดต่อบุคคลภายนอก เช่นส่วนงานราชการเพื่อดำเนินการเอกสารราชการที่เกี่ยวข้อง
 6. อำนวยความสะดวกให้กับลูกค้า ให้คำปรึกษา เพื่อสร้างความมั่นใจ ความพึงพอใจให้กับลูกค้า
 7. จัดทำเอกสารการขาย  เพื่อประสานงาน ฝ่ายบัญชี การเงิน คลังสินค้า จัดซื้อ
 8. ติดตามการชำระเงินค่าสินค้า
 9. ร่วมกิจกรรมส่งเสริมการขาย การแสดงนิทรรศการ การแสดงสินค้าที่บริษัทกำหนดขึ้น
 10. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา      

คุณสมบัติ (Qualification)

 1. เพศชาย/หญิง อายุระหว่าง 25 - 35 ปี
 2. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านการขาย และการตลาด
 3. มีประสบการณ์ทางด้าน Sales & Marketing  2 ปี ขึ้นไป
 4. หากมีประสบการณ์ทางด้าน Sales & Marketing ธุรกิจทางด้านพลังงานจะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
 5. มนุษยสัมพันธ์ดี มีใจรักงานบริการ มีทักษะในการเจรจาต่อรอง และสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้
 6. ทักษะทางด้านคอมพิวเตอร์ Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี
 7. สามารถเดินทางไปปฎิบัติงานต่างจังหวัดได้
 8. มีความอดทนต่อการเปลี่ยนแปลงในองค์กรแบบ High Growth
 9. สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษ ทั้งด้านการพูด อ่าน เขียน และการฟัง เป็นอย่างดี
(สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : แผนกทรัพยากรบุคคล) โทรศัพท์ : +662 011-8100 – 11 ต่อ 1091-1093 โทรสาร : +662 011-8112 อีเมล : hr@spcg.co.th

พนักงานองค์กรสัมพันธ์ (Corporate Relation Senior Officer)

คุณสมบัติ :

หน้าที่หลัก (Main Job)

 

1.       รับผิดชอบ ดูแล งานประชาสัมพันธ์ การแถลงข่าว การเขียนข่าว การส่งข่าว การเก็บข่าว

2.       รับผิดชอบในการประสานงานการเข้าเยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้โครงการโซล่าฟาร์ม

3.       รับผิดชอบในการเก็บภาพคณะผู้เข้าเยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้โครงการโซล่าฟาร์มและจัดภาพพร้อมทั้งเขียนข้อมูล เพื่อจัดลงในเว็บไซต์หมวดหมู่กิจกรรม ตลอดจนการเผยแพร่ผ่านสื่ออื่นตามความเหมาะสม

4.       ดูแลและพัฒนาเว็บไซต์ ของบริษัท และ บริษัทในเครือ

5.       จัดทำรายงานติดตาม เก็บสถิติการเข้าชมเว็บไซต์ประจำเดือนของบริษัท และ บริษัทในเครือ

6.       เขียนข่าว และ หาข้อมูล  รูปภาพ ลงเว็บไซต์ของบริษัท และ บริษัทในเครือ

7.       ดูแลรับผิดชอบ อีเมล์ Info ของบริษัท และ บริษัทในเครือ (ดูแลอีเมล์ทั้งในประเทศและ ต่างประเทศที่ส่งเข้ามา เพื่อตอบกลับ และส่งเรื่องต่อไปยังบุคคลอื่นที่รับผิดชอบในงานนั้น)

8.       จัดทำรายงานประจำปี

9.       รับผิดชอบ สื่อสาร/ประชาสัมพันธ์ กิจกรรมต่าง ๆ ของพนักงานภายในองค์กร ผ่านช่องทางGroup e-mail ของพนักงานภายในองค์กร (SPCG และ บริษัทในเครือทั้งหมด)

10.      รับผิดชอบงานประชาสัมพันธ์ในองค์กร

11.      รับผิดชอบและติดตามงานชุมชนสัมพันธ์ของโครงการโซลาร์ ฟาร์ม ทั้ง 36  แห่ง

12.      รับผิดชอบงาน CSR ของบริษัท และ บริษัทในเครือ

13.      รับผิดชอบจัดกิจกรรม งานสัมมนา ต่าง ๆ ของบริษัท ฯลฯ

14.      รับผิดชอบและทำงานกิจกรรมสังคมภายนอกของ CEO ที่ได้รับมอบหมาย

15.      ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

 

คุณสมบัติ (Qualification)

 

1.       ชาย/หญิง อายุ 25-35 ปี

2.       ปริญญาตรี ด้านการประชาสัมพันธ์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

3.       มีประสบการณ์ด้านการประชาสัมพันธ์องค์กร ไม่น้อยกว่า  3-5 ปี

4.       มีทักษะทางด้านการใช้คอมพิวเตอร์เป็นอย่างดี

5.       สามารถจัดทำโปรแกรม Adobe Illustratorได้เป็นอย่างดี และ โปรแกรมกราฟฟิคต่างๆ

6.       ประสบการณ์ในการดูแลเว็บไซด์ บริหาร และออกแบบเว็บไซด์

7.       สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้

8.       มีความอดทนต่อการเปลี่ยนแปลงในองค์กร แบบ High Growth

9.       มีมนุษย์สัมพันธ์ดี ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ กระตือรือร้นในการเรียนรู้สิ่งใหม่

(สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : แผนกทรัพยากรบุคคล) โทรศัพท์ : +662 011-8100 – 11 ต่อ 1091-1093 โทรสาร : +662 011-8112 อีเมล : hr@spcg.co.th

พนักงานสารสนเทศ จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติ :

 1. ชาย/หญิง อายุระหว่าง 23 ปีขี้นไป
 2. ปริญญาตรี ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 3. มีประสบการณ์การทำงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 4. ทำงานเป็นทีมได้เป็นอย่างดี
 5. มีความอดทนต่อการเปลี่ยนแปลงในองค์กร แบบ High Growth
 6. สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้
 7. มีทักษะทางด้านการใช้คอมพิวเตอร์เป็นอย่างดี
(สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : แผนกทรัพยากรบุคคล) โทรศัพท์ : +662 011-8100 – 11 ต่อ 1091-1093 โทรสาร : +662 011-8112 อีเมล : hr@spcg.co.th

ผู้จัดการแผนกสารสนเทศ (IT Manager) จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติ :

 1. ชาย/หญิง อายุ   35  ปีขึ้นไป
 2. ปริญญาตรี/ปริญญาโท ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 3. ประสบการณ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศไม่น้อยกว่า  5  ปี
 4. หากมีความรู้เรื่องระบบ SCADA จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
 5. หากมีประสบการณ์การทำงานในธุรกิจพลังงานทดแทนจะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
 6. มีภาวะการเป็นผู้นำ การสื่อสาร และทำงานเป็นทีมได้เป็นอย่างดี
 7. มีความอดทนต่อการเปลี่ยนแปลงในองค์กร แบบ High Growth
 8. สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้
 9. มีทักษะทางด้านการใช้คอมพิวเตอร์เป็นอย่างดี
(สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : แผนกทรัพยากรบุคคล) โทรศัพท์ : +662 011-8100 – 11 ต่อ 1091-1093 โทรสาร : +662 011-8112 อีเมล : hr@spcg.co.th

วิศวกร จำนวน 3 อัตรา

คุณสมบัติ :

หน้าที่หลัก (Main Job)
1. รับผิดชอบในการเข้าปฏิบัติงานตามวันเวลาที่ได้รับมอบหมาย โดยให้ถึงที่ทำงานไม่น้อยกว่า 15 นาทีก่อนเวลาเริ่มงาน
2. เปิดระบบ SCADA และจอ Monitor
3. ตรวจสอบสถานภาพการทำงานของอุปกรณ์หลักใน Solar Farm (Daily Equipment Check-Up) และบันทึกสถานภาพการทำงานในรายงานประจำวัน
4. ติดตาม Daily Energy Report จาก Solar Farm และจัดทำสรุปรายงานการผลิตไฟฟ้าประจำวัน (Summary of Daily Energy Report) ในวันวานให้เสร็จก่อนเที่ยงของวันถัดไป เมื่อผู้บริหารลงนามแล้วให้ Scan จัดเก็บเข้าแฟ้มทุกวัน
5. ตรวจสอบสถานะการผลิตไฟฟ้า หากพบความผิดปกติให้ทำการลงบันทึกในสมุดบันทึกเหตุการณ์ของโซล์ฟาร์ม
6. ตรวจสอบ ติดตาม Incident Report ของวันวานและจัดพิมพ์เพื่อนำส่งแผนกธุรการดำเนินการต่อไป
7. ติดตามการแก้ไขปัญหาต่างๆใน Incident Report ให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนด
8. กรณีเกิด Link Down ของระบบ SCADA ให้ตรวจสอบและดำเนินการจัดทำ Incident Report นำส่งแผนกธุรการเป็นประจำทุกวัน
9. จัดทำรายงานการผลิตไฟฟ้าจากมิเตอร์ขายประจำเดือน
10. ตรวจสอบและสรุปรายงานจาก รายงาน O&MM ประจำเดือนของแต่ละ Solar Farm
11. ตรวจสอบและสรุปรายงานจาก รายงาน รปภ. ประจำเดือนของแต่ละ Solar Farm 
12. ติดตาม Monthly Energy Report จาก Solar Farm และจัดทำสรุปรายงานการผลิตไฟฟ้าประจำเดือน (Summary of Monthly Energy Report)          
13. ติดตาม Yearly Monthly Energy จาก Solar Farm และจัดทำสรุปรายงานการผลิตไฟฟ้าประจำปี(Summary of Yearly Energy Report)          
14. อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ (Qualification)
1.ชาย/หญิง อายุตั้งแต่ 22 ปีขั้นไป
2.ปริญญาตรีหรือสูงกว่า สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมระบบควบคุม หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
3.สามารถทำงานในวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ได้
4.มีทักษะด้านคอมพิวเตอร์ Microsoft office เป็นอย่างดี
5.สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันและทำงานเป็นทีมได้เป็นอย่างดี
6.มีความอดทนต่อการเปลี่ยนแปลงในองค์กรแบบ High Growth
7.มีความสามารถในการสื่อสารที่ดี มีความคล่องตัวสูง และสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้
8.สามารถนำความรู้มาประยุกต์แก้ไขงานเชิงระบบได้ดี
9.สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานต่างจังหวัดเป็นประจำได้
10.สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษ ทั้งด้านการพูด อ่าน เขียน และฟัง เป็นอย่างดี

(สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : แผนกทรัพยากรบุคคล) โทรศัพท์ : +662 011-8100 – 11 ต่อ 1091-1093 โทรสาร : +662 011-8112 อีเมล : hr@spcg.co.th

ผู้จัดการบริหารสินทรัพย์ (Asset Management Manager)

คุณสมบัติ :

หน้าที่หลัก (Main Job)

1. ดูแลเอกสารกรรมสิทธิ์ที่ดินของโครงการโซลาร์ฟาร์มและอสังหาริมทรัพย์อื่นๆ

          1.1  ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารสิทธิ์  จำนวนเนื้อที่ ภาระผูกพัน รายการจดทะเบียน  หนังซื้อสัญญาขายที่ดิน สัญญาจำนองที่ดิน ค่าธรรมเนียม ภาษี อากร  ตรวจสอบราคาประเมินที่ดิน  ราคาตลาด  ค่าพัฒนาที่ดิน และปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ

          1.2  ตรวจสอบสิ่งปลูกสร้างที่อยู่ในที่ดิน เช่น อาคาร ถนน จำนวนแผงเซลล์แสงอาทิตย์  เพื่อการประเมินราคาสิ่งปลูกสร้าง

          1.3  ดูแลรักษาสภาพที่ดินให้มีสภาพปกติ กรณีมีปัญหาใดๆในเรื่องที่ดิน ให้ร่วมกำหนด วิธีการแก้ไขกับผู้บริหารทั้งในส่วนหน้างานและสำนักงาน เป็นกรณีไป

          1.4  ดูแลและให้คำปรึกษาเรื่องการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมทุกประเภท การรังวัดแบ่งแยกที่ดิน ข้อพิพาทเรื่องเกี่ยวกับที่ดิน ระเบียบวิธีปฏิบัติและข้อกฎหมายเกี่ยวกับที่ดิน

          1.5 ตรวจสอบความถูกต้องในการชำระภาษีโรงเรือนในแต่ละโครงการ ตรวจสอบวิธีการคิดภาษี  การคำนวณรายปี การคำนวณค่าภาษี ให้ทำการชำระภาษีภายในเวลา 30 วันนับจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้ง

2. ดูแลสังหาริมทรัพย์  (โดยทำงานประสานกับฝ่ายบุคคลและฝ่ายบัญชี)

          2.1  ตรวจสอบสังหาริมทรัพย์ทั้งหมดของบริษัทตามบัญชีทรัพย์สินของบริษัทที่ได้รับการรับรองจากผู้ตรวจสอบบัญชี ให้ถูกต้องตรงตามบัญชี และจัดทำรายงานเสนอผู้บริหารโดยกำหนดตรวจสอบปีละ 2 ครั้ง

          2.2  ตรวจสอบสภาพความสมบูรณ์ของสังหาริมทรัพย์ให้พร้อมใช้งานได้อยู่เสมอ หากพบว่าชำรุดให้ดำเนินการเพื่อให้มีการซ่อมแซมแก้ไขให้กลับมาใช้งานได้ดังเดิม  หากเห็นว่าไม่คุ้มค่าซ่อมบำรุงให้จัดทำรายงานเสนอต่อผู้บริหารเพื่อพิจารณา

3. ควบคุมดูแลรถยนต์

          3.1 จัดทำสมุดควบคุมการใช้รถยนต์ของบริษัททั้งในกรณี รถบริษัท  / รถเช่า

          3.2 ตรวจสอบสภาพรถยนต์ทุกสิ้นเดือนดำเนินการให้มีการบำรุงรักษารถยนต์ตามระยะเวลาที่กำหนดพร้อมรายงาน

          3.3 ตรวจสอบวันครบกำหนดการชำระภาษีรถยนต์, ,ประกันภัย พ.ร.บ , และการดำเนินการก่อนที่จะครบกำหนด

4. ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ผู้บริหารมอบหมาย

คุณสมบัติ (Qualification)

5.       อายุไม่ต่ำกว่า 30 ปี

6.       ปริญญาตรีหรือปริญญาโท สาขานิติศาสตร์ สาขาบัญชีหรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

7.       มีประสบการณ์  5 ปีขึ้นไป ด้านบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์และสังหาริมทรัพย์

8.       มีความรู้ด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

9.       มีทักษะการติดต่อประสานงานและการทำงานเป็นทีม

10.      ขับรถและเดินทางต่างจังหวัดได้

(สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : แผนกทรัพยากรบุคคล) โทรศัพท์ : +662 011-8100 – 11 ต่อ 1091-1093 โทรสาร : +662 011-8112 อีเมล : hr@spcg.co.th

พนักงานจัดซื้อต่างประเทศ และ ในประเทศ จำนวน 2 อัตรา

คุณสมบัติ :

►หน้าที่หลัก (Main Job)พนักงานจัดซื้อต่างประเทศ  จำนวน 1 อัตรา

1. รับผิดชอบจัดหาข้อมูล, คุณสมบัติ, ราคาวัตุดิบ สินค้า วัสดุ อุปกรณ์, เงื่อนไขต่างๆ จากผู้จำหน่ายสินค้าต่างประเทศ เพื่อเปรียบเทียบราคา, เครดิต, การยื่นเวลา, การจัดส่งสินค้า, ประวัติการค้ากับบริษัทและบริษัทในกลุ่ม เพื่อประโยชน์สูงสุดขององค์กร พร้อมทั้งจัดทำข้อมูลสรุปเสนอผู้บริหารพิจารณา

2. จัดทำใบสั่งซื้อสินค้าต่างประเทศเสนอให้ผู้มีอำนาจอนุมัติและส่งให้ผู้จำหน่ายสินค้าต่างประเทศ

3. ติดตามการส่งมอบวัตถุดิบ, สินค้า หรือประสานงานกับตัวแทนการจัดการขนส่ง เพื่อดำเนินการเรื่องภาษีศุลกากรรวมทั้งติดต่อกับผู้ใช้วัตุดิบเกี่ยวกับการรับมอบและเอกสารการจัดซื้อ

4. เตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการนำเข้า ส่งออก เอกสารพิธีการทางศุลกากร พร้อมทั้งควบคุมดูแลการประสานงานกับผู้แทนศุลกากรและตัวแทนการจัดการขนส่งในพิธีการนำเข้าสินค้า และให้ความร่วมมือกับผู้ให้บริการในการดำเนินการตามระบบที่กำหนด

5. จัดทำรายงานการจัดซื้อสินค้าต่างประเทศ

6. เก็บรักษาและปรับปรุงรายชื่อผู้จัดหาวัตถุดิบที่, ผู้จำหน่ายสินค้าให้เป็นปัจจุบัน

7. ปฎิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับหมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

คุณสมบัติ  พนักงานจัดซื้อต่างประเทศ 

1. เพศชาย-หญิง  อายุระหว่าง 25-35 ปี

2.จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปในสาขาบริหารธุรกิจ ธุรกิจระหว่างประเทศ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

3.มีประสบการณ์ในการจัดซื้อต่างประเทศ 2-3 ปี

4.มีความรู้เรื่อง Import และ Export จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

5.มีความชำนาญในการใช้ภาษาอังกฤษ (ฟัง, พูด, อ่าน, เขียน)

6.มนุษยสัมพันธ์ดี มีใจรักงานบริการ มีทักษะในการเจรจาต่อรองและสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้

7.ทักษะทางด้านคอมพิวเตอร์ Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี

8.มีความอดทนต่อการเปลี่ยนแปลงในองค์กรแบบ High Growth

 

►หน้าที่หลัก (Main Job)พนักงานจัดซื้อในประเทศ  จำนวน 1 อัตรา

1. รับผิดชอบติดต่อประสานงานกับผู้ขายสินค้าเพื่อขอรายละเอียดเกี่ยวกับการเสนอราคาวัตถุดิบ วัสดุ อุปกรณ์ และเงื่อนไขอื่น ๆ ให้ตรงกับความต้องการของผู้ใช้งาน 

2.จัดทำใบสั่งซื้อสินค้าให้ผู้มีอำนาจลงนามอนุมัติ พร้อมส่งให้ผู้จำหน่าย และแผนกต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ติดตามการส่งมอบสินค้าหรือประสานงานกับตัวแทนการขนส่ง รวมทั้งติดต่อฝ่ายคลังสินค้า เกี่ยวกับการส่งมอบสินค้า ให้ทันตามความต้องการของหน่วยงานที่ขออนุมัติสั่งซื้อ

3.รับผิดชอบจัดทำประวัติผู้จำหน่าย และปรับปรุงรายชื่อผู้จำหน่ายให้เป็นปัจจุบัน

4.รับผิดชอบจัดทำ สรุปการจัดซื้อ แผนการจัดส่งสินค้า แผนการชำระเงิน แยกแต่ละโครงการโซล่าฟาร์ม

5.จัดเก็บใบรับสินค้า จากแผนกคลังสินค้า เข้าแฟ้ม PO (Purchase Oder)

6.จัดทำแฟ้ม PO (Purchase Oder) โดยแยกแต่ละบริษัท แต่ละโครงการ เพื่อความเป็นระเบียบ เรียบร้อย และง่ายต่อการค้นหาข้อมูล

7.งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ   พนักงานจัดซื้อในประเทศ 

1.ชาย/หญิง อายุระหว่าง  24 -30  ปี

2.ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

3.มีประสบการณ์ทำงานในการจัดซื้อจะพิจารณาเป็นพิเศษ

4.สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้พอใช้

5.มีความกระตือรือร้น มนุษย์สัมพันธ์ดี สื่อสารได้ดี และทำงานร่วมกันเป็นทีมได้ดี

6.สามารถทำงานภายใต้ภาวะความกดดันในองค์กร High Growth

(สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : แผนกทรัพยากรบุคคล) โทรศัพท์ : +662 011-8100 – 11 ต่อ 1091-1093 โทรสาร : +662 011-8112 อีเมล : hr@spcg.co.th

ผู้จัดการฝ่ายบริหารโครงการ (Project Management Manager) จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติ :

คุณสมบัติ

 1. เพศชาย/ หญิง อายุไม่เกิน  40  ปี
 2. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีวิศวกรรมไฟฟ้า (มีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)
 3. มีประสบการณ์ทางด้านการบริหารโครงการไม่น้อยกว่า 5 ปี ขึ้นไป หากมีความรู้ด้านการบริหารงานโครงการจะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ
 4. มีความรู้มาตรฐานการไฟฟ้า
 5. มีทักษะทางด้านการนำเสนอผลงาน การประสานงานกับบุคคลทั้งภายในและภายนอกองค์กร
 6. สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้านงานออกแบบ , Microsoft office , MS Project และ Auto CAD
 7. มีประสบการณ์ตรง งานโซลาฟาร์ม หรือโซลารูฟ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 8. มีทักษะในการเจรจาต่อรอง และสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้
 9. สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้เป็นอย่างดี
 10. มีความอดทนต่อการเปลี่ยนแปลงในองค์กรแบบ High Growth
 11. สามารถเดินทางไปปฎิบัติงานต่างจังหวัดเป็นประจำได้
 12. สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษ ทั้งด้านการพูด อ่าน เขียน และการฟัง ได้เป็นอย่างดี
(สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : แผนกทรัพยากรบุคคล) โทรศัพท์ : +662 011-8100 – 11 ต่อ 1091-1093 โทรสาร : +662 011-8112 อีเมล : hr@spcg.co.th

พนักงานแผนกการเงิน (Financial Officer) จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติ :

คุณสมบัติ

 1. ชาย/หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
 2. ปริญญาตรี ด้านบัญชี การเงิน การธนาคาร
 3. ประสบการณ์ทำงานด้านการเงินไม่น้อยกว่า 3 ปี
 4. มีความละเอียด  รอบคอบ  รับผิดชอบในหน้าที่
 5. มีความอดทนต่อการเปลี่ยนแปลงในองค์กรแบบ High Growth
 6. สามารถจัดทำรายงานภาษี ภงด.3, ภงด.53 และ ภพ.30
 7. สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้
 8. สามารถใช้โปรแกรม Express และ Microsoft Office ได้
(สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : แผนกทรัพยากรบุคคล) โทรศัพท์ : +662 011-8100 – 11 ต่อ 1091-1093 โทรสาร : +662 011-8112 อีเมล : hr@spcg.co.th

ผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาด จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติ :

คุณสมบัติ

 1. เพศชาย/หญิง อายุ 35-45 ปี
 2. วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีในสาขา วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ บริหารธุรกิจ(การตลาด การขาย) หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 3. มีประสบการณ์ในด้านการจัดการกลยุทธ์การตลาดไม่น้อยกว่า 10 ปี
 4. มีประสบการณ์ในด้านการขายและการตลาด 5-10 ปี
 5. มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีใจรักงานบริการ มีทักษะในการเจรจาต่อรอง และสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้
 6. มีทักษะทางด้านคอมพิวเตอร์ Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี
 7. มีความอดทนต่อการเปลี่ยนแปลงในองค์กรแบบ High Growth
 8. สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษ ทั้งด้านการพูด อ่าน เขียน และการฟัง เป็นอย่างดี
(สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : แผนกทรัพยากรบุคคล) โทรศัพท์ : +662 011-8100 – 11 ต่อ 1091-1093 โทรสาร : +662 011-8112 อีเมล : hr@spcg.co.th

พนักงานฝ่ายสนับสนุนงานขาย จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติ :

คุณสมบัติ

 1. เพศ ชาย/หญิง 
 2. อายุระหว่าง  20 – 35 ปี
 3. การศึกษา ปริญญาตรีการจัดการทั่วไป และสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 4. มีประสบการณ์ในด้านงานเอกสารมาอย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป
 5. มีประสบการณ์ในด้านพลังงานทดแทนจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 6. มีภาวะการเป็นผู้นำ การสื่อสาร และทำงานเป็นทีมได้เป็นอย่างดี
 7. มีความอดทนต่อการเปลี่ยนแปลงในองค์กร แบบ High Growth
 8. สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ทั้งทางด้าน พูด อ่าน เขียน ฟัง
 9. มีทักษะทางด้านการใช้คอมพิวเตอร์เป็นอย่างดี

 

(สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : แผนกทรัพยากรบุคคล) โทรศัพท์ : +662 011-8100 – 11 ต่อ 1091-1093 โทรสาร : +662 011-8112 อีเมล : hr@spcg.co.th

เจ้าหน้าที่บัญชี Accounting Officer

คุณสมบัติ :

หน้าที่และความรับผิดชอบ

- รับผิดชอบ ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารก่อนทำการบันทึกบัญชี ประสานงานกับฝ่ายต่างๆที่มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการจัดทำบัญชีให้เป็นไปตามมาตรฐานบัญชี

- รับผิดชอบบันทึกบัญชีด้าน รับ-จ่ายประจำวัน

- รับผิดชอบบันทึกรายการปรับปรุงบัญชี ด้านค่าเสื่อมราคา เงินโอนบัญชี และอื่นๆภายในเวลาที่กำหนด

- รับผิดชอบจัดทำทะเบียนทรัพย์สินให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน

- รับผิดชอบจัดทำ Bank Reconcile วันที่ 3 ของเดือนถัดไป

- ปิดงบการเงินซึ่งประกอบไปด้วย งบดุล งบกำไรขาดทุน และรายละเอียดประกอบงบ

- รับผิดชอบจัดเตรียมเอกสารเพื่อประกอบการตรวจสอบบัญชีของผู้สอบบัญชีให้เป็นไปตามหลักการ และมาตรฐานวิชาชีพบัญชี

- ปฎิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

(สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : แผนกทรัพยากรบุคคล) โทรศัพท์ : +662 011-8100 – 11 ต่อ 1091-1093 โทรสาร : +662 011-8112 อีเมล : hr@spcg.co.th

เจ้าหน้าที่ธุรการ/ Administration Officer

คุณสมบัติ :

• เพศชาย/หญิง อายุระหว่าง 25 - 30 ปี

• การศึกษาปริญญาตรี บริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

• ประสบการณ์มากกว่า 1 ปี

• มีประสบการณ์ความรู้ด้านการจัดเก็บเอกสาร, Customer Database, งานต้อนรับ, งานให้ข้อมูล

• มีทักษะทางด้านคอมพิวเตอร์ MS Office เป็นอย่างดี

• มีความอดทนต่อการเปลี่ยนแปลงในองค์กรแบบ High Growth

• สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษ ทั้งด้านการพูด อ่าน เขียน และการฟังเป็นอย่างดี

(สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : แผนกทรัพยากรบุคคล) โทรศัพท์ : +662 011-8100 – 11 ต่อ 1091-1093 โทรสาร : +662 011-8112 อีเมล : hr@spcg.co.th

วิศวกรคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติ :

หน้าที่หลัก (Main Job)
1.ดำเนินการตรวจสอบระบบ SCADA สนับสนุนงานปฏิบัติการ, การบำรุงรักษา และการตรวจติดตาม (OMM) ในทุกโซลาร์ฟาร์ม
2. ประสานงาน ร่วมกับผู้รับเหมาช่วงในการดำเนินการ Installation และ Commissioning ที่ไซต์งานโซลาร์ฟาร์ม
3.ปรับปรุงแก้ไขระบบ SCADA รวมถึงเขียนโปรแกรมเพื่อกำหนดตั้งค่าอุปกรณ์สำรองที่ติดตั้งใหม่เชื่อมต่อกับระบบ SCADA ที่ใช้งานอยู่ (GENESIS 32) 
4.ตรวจติดตามการทำงานของระบบ SCADA ทั้งในส่วนฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ เพื่อประสานงาน และติดตามการแก้ไขปัญหา ที่ไซต์งานและ/หรือด้วยรีโมทระยะไกลในทุกโซล่าฟาร์ม
5. ตรวจติดตามรายงานประจำวัน (Energy Daily Report) และประจำเดือน (Energy Monthly Report) แยกรายโครงการ
6.ดูแลการเก็บบันทึกค่าต่างๆ ของฐานข้อมูล (OPC Server) ให้มีความมั่นคง น่าเชื่อถือ และมีความปลอดภัยสำหรับป้องกันการสูญหายของข้อมูลรวมถึงระบบสำรองข้อมูลระยะไกลมาเก็บรักษาไว้ที่ฐานข้อมูลส่วนกลาง
7.ตรวจสอบและติดตามการทำงานของระบบ SCADA การส่งข้อมูลผ่านสายสัญญาณ Fiber Optic ของการสื่อสารแห่งประเทศไทย หากพบปัญหาให้ทำรายงานแจ้งผู้บังคับบัญชาเพื่อกำหนดการแก้ไขทางเทคนิค และด้านการบริหารตามที่  
   เห็นสมควร
8.งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติ (Qualification)
1.ชาย/หญิง อายุตั้งแต่ 22-30 ปี
2.วุฒิการศึกษา ปวช.ปวสหรือสูงกว่า สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมระบบควบคุม หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
3.สามารถทำงานในวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ได้
4.มีทักษะด้านคอมพิวเตอร์ Microsoft office เป็นอย่างดี
5.สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันและทำงานเป็นทีมได้เป็นอย่างดี
6. มีความอดทนต่อการเปลี่ยนแปลงในองค์กรแบบ High Growth
7. มีความสามารถในการสื่อสารที่ดี มีความคล่องตัวสูง และสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้
8. สามารถนำความรู้มาประยุกต์แก้ไขงานเชิงระบบได้ดี
9. สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานต่างจังหวัดเป็นประจำได้
10.สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษ ทั้งด้านการพูด อ่าน เขียน และฟัง เป็นอย่างดี

(สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : แผนกทรัพยากรบุคคล) โทรศัพท์ : +662 011-8100 – 11 ต่อ 1091-1093 โทรสาร : +662 011-8112 อีเมล : hr@spcg.co.th
ติดต่อเรา
บริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่
เลขที่ 1 อาคารแคปปิตอล เวิร์ค เพลส ชั้น 10
ซอยแจ่มจันทร์ แขวงคลองตันเหนือ
เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
โทร: +662 011 8111
แฟกซ์ : +662 011 8112
หากท่านมีความประสงค์ที่จะได้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของเราโปรดส่งข้อมูลของท่านกลับมายังบริษัทฯ ดังนี้
ชื่อ
ที่อยู่
อีเมล
เบอร์โทร
เรื่อง
ข้อความ

ท่านได้รับทราบข้อมูลจากช่องทางใด