SPCG เข้ารับมอบ โล่ห์ประกาศเกียรติคุณธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2557
23 กันยายน 2557

วันที่ 15 กันยายน 2557 คุณสมศักดิ์ กุญชรยาคง รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน) หรือ SPCG ได้เป็นผู้แทน นางสาววันดี กุญชรยาคง ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท SPCG เข้ารับมอบ “โล่ห์ประกาศเกียรติคุณธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2557” ตามโครงการธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม สถานประกอบการอุตสาหกรรมจากปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม นายวิฑูรย์ สิมะโชคดี ณ โรงแรม ดิเอมเมอรัลด์ ถนน รัชดาภิเศก ในฐานะที่บริษัทโซล่า เพาเวอร์ (เลย1) ซึ่งประกอบกิจการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ ตั้งอยู่ ณ หมู่ที่9 ตำบลหนองหญ้าปล้อง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย เป็นสถานประกอบการอุตสาหกรรม ที่มีการดำเนินกิจการด้วยความโปร่งใส มีความรับผิดชอบต่อสังคม มีการจัดการมลพิษอย่างถูกต้อง ประชาชนมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหา ร่วมตลอดถึงให้ความสำคัญกับชุมชนและสิ่งแวดล้อมรอบข้าง ทั้งนี้โดยมีการพัฒนาสถานประกอบการอุตสาหกรรมและสังคมควบคู่กันไปด้วย อันเป็นพื้นฐานสำคัญที่สถานประกอบการอุตสาหกรรมสามารถอยู่ร่วมกันกับสังคม ชุมชนได้อย่างมีความสุขและยั่งยืน

อนึ่ง บริษัทโซล่า เพาเวอร์ (เลย1) เป็นสถานประกอบการอุตสาหกรรมหนึ่งในจำนวนสถานประกอบการอุตสาหกรรมทั้งสิ้น 261 ราย ที่ได้รับการพิจารณาให้ได้รับโล่ห์ประกาศเกียรติคุณธรรมภิบาลสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2557ของกระทรวงอุตสาหกรรม จึงเป็นข้อยืนยันได้อย่างดียิ่งถึงผลการดำเนินกิจการของบริษัทฯ ที่สอดคล้องเป็นไปตามแนวนโยบายสำคัญของกระทรวงอุตสาหกรรมที่มุ่งเน้นส่งเสริมให้สถานประกอบการทุกแห่งร่วมกันดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมจากการประกอบการของอุตสาหกรรม โดยประกอบการโดยยึดหลักเกณฑ์ธรรมภิบาลสิ่งแวดล้อม 7 ประการ ได้แก่

  1. ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร
  2. ประชาชนมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา
  3. ความโปร่งใส
  4. ความรับผิดชอบต่อสังคม
  5. นิติธรรม
  6. ความยุติธรรม
  7. ความยั่งยืน
  8.  
ติดต่อเรา
บริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่
เลขที่ 1 อาคารแคปปิตอล เวิร์ค เพลส ชั้น 10
ซอยแจ่มจันทร์ แขวงคลองตันเหนือ
เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
โทร: +662 011 8111
แฟกซ์ : +662 011 8112
หากท่านมีความประสงค์ที่จะได้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของเราโปรดส่งข้อมูลของท่านกลับมายังบริษัทฯ ดังนี้
ชื่อ
ที่อยู่
อีเมล
เบอร์โทร
เรื่อง
ข้อความ

ท่านได้รับทราบข้อมูลจากช่องทางใด