CEO SPCG รับรางวัลสุดยอดสตรีนักธุรกิจอนุรักษ์โลก
16 ตุลาคม 2557

15 ตุลาคม 2557 ณ ห้องกมลทิพย์ โรงแรม เดอะ สุโกศล กรุงเทพมหานคร นางสาววันดี กุญชรยาคง ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เอสพีซีจี จำกัด(มหาชน) หรือ SPCG รับรางวัลจาก พณฯ ท่าน องคมนตรี พลเอกชลิต พุกผาสุข ในฐานะสุดยอดสตรีนักธุรกิจอนุรักษ์โลก ประจำปี 2557 จัดโดยสหพันธ์สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์

โดยงานดังกล่าว มีวัตถุประสงค์การจัดงานเพื่อมอบรางวัลให้แก่สตรีที่เป็นเจ้าของธุรกิจหรือสตรีนักบริหารระดับประธานกรรมการบริหาร ขององค์กรภาคเอกชนในประเทศไทย ที่เป็นผู้นำแนวคิดการพัฒนาธุรกิจให้สอดคล้องกับแนวทางพัฒนาเศรษฐกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมาใช้ในองค์กร อีกทั้งยังเป็นแรงขับเคลื่อนในการช่วยเผยแพร่และจุดประกายแนวความคิดในการรักษาสิ่งแวดล้อมไปยังองค์กรอื่นๆ นางสาววันดี กุญชรยาคง ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน) หรือ SPCG เป็นหนึ่งในสตรีผู้ได้รับการประกาศเกียรติคุณให้เป็นสุดยอดสตรีนักธุรกิจอนุรักษ์โลก ประจำปี 2557 ในฐานะผู้นำทางด้านการผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์เชิงพาณิชย์ในรูปแบบ Solar Farm และ Solar Roof ในประเทศไทยและประชาคมอาเซียน

ติดต่อเรา
บริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่
เลขที่ 1 อาคารแคปปิตอล เวิร์ค เพลส ชั้น 10
ซอยแจ่มจันทร์ แขวงคลองตันเหนือ
เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
โทร: +662 011 8111
แฟกซ์ : +662 011 8112
หากท่านมีความประสงค์ที่จะได้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของเราโปรดส่งข้อมูลของท่านกลับมายังบริษัทฯ ดังนี้
ชื่อ
ที่อยู่
อีเมล
เบอร์โทร
เรื่อง
ข้อความ

ท่านได้รับทราบข้อมูลจากช่องทางใด