กรรมการบริษัท SPCG

นางสาววันดี กุญชรยาคง ประธานกรรมการ
นายวิทูร มโนมัยกุล กรรมการ
นายสมศักดิ์ กุญชรยาคง กรรมการ
พลตำรวจตรีวันชัย วิสุทธินันท์ กรรมการ
นายจิราคม ปทุมานนท์ กรรมการ
นายรัฐพล ชื่นสมจิตต์ กรรมการ
นายเกียรติชัย พงษ์พาณิชย์ กรรมการอิสระ
นายวันชัย หล่อวัฒนตระกูล กรรมการอิสระ
ผศ. พิเศษ ดร. ศิริพงศ์ พฤทธิพันธุ์ กรรมการอิสระ
นางสาวปาริฉัตร ไส้เพี้ย เลขานุการบริษัท

กรรมการตรวจสอบ SPCG

นายเกียรติชัย พงษ์พาณิชย์ ประธานกรรมการตรวจสอบ
นายวันชัย หล่อวัฒนตระกูล กรรมการตรวจสอบ
ผศ. พิเศษ ดร. ศิริพงศ์ พฤทธิพันธุ์ กรรมการตรวจสอบ
นางสาวบุญณี กุศลโสภิต เลขานุการกรรมการตรวจสอบ

กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน SPCG

นายวันชัย หล่อวัฒนตระกูล ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
นางสาววันดี กุญชรยาคง กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
นายสมศักดิ์ กุญชรยาคง กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ผู้บริหารบริษัท SPCG

นางสาววันดี กุญชรยาคง กรรมการผู้จัดการใหญ่และผู้บริหารสูงสุดด้านบัญชีและการเงิน
นายสมศักดิ์ กุญชรยาคง รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
นายชัยวัฒน์ ตั้งสุวรรณพานิช รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
นายชาญชัย บัณฑิตเสาวภาคย์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
นางสาวสุวพร ศิริคุณ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
ติดต่อเรา
บริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่
เลขที่ 1 อาคารแคปปิตอล เวิร์ค เพลส ชั้น 10
ซอยแจ่มจันทร์ แขวงคลองตันเหนือ
เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
โทร: +662 011 8111
แฟกซ์ : +662 011 8112
หากท่านมีความประสงค์ที่จะได้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของเราโปรดส่งข้อมูลของท่านกลับมายังบริษัทฯ ดังนี้
ชื่อ
ที่อยู่
อีเมล
เบอร์โทร
เรื่อง
ข้อความ

ท่านได้รับทราบข้อมูลจากช่องทางใด