ประมวลภาพวิดีโอ บมจ.เอสพีซีจี จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560
27 April 2017