Press Releases

โซล่า เพาเวอร์ ขอนแก่น 3 คว้ารางวัล “ECO INDUSTRIAL TOWN” ด้านพลังงานสะอาด ในโครงการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศพื้นที่ 7 จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม
07 September 2017

          วันที่ 28 สิงหาคม 2560 ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน) หรือ SPCG มอบหมายให้ คุณสมศักดิ์ กุญชรยาคง กรรมการผู้จัดการ บริษัท โซล่า เพาเวอร์ จำกัด (บริษัทในเครือ เอสพีซีจี) และคุณชาญชัย บัณฑิตเสาวภาคย์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ เอสพีซีจีเข้ารับเกียรติบัตร รับรางวัลการยกระดับโรงงานอุตสาหกรรมสู่การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรม   เชิงนิเวศ ซึ่งโครงการที่ได้รับรางวัลได้แก่ โซลาร์ฟาร์ม ขอนแก่น 3 ดำเนินงานโดย บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (ขอนแก่น 3) จำกัด จัดโดย สำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน กรมโรงงานอุตสาหกรรม ณ ห้องประชุม ริชมอนด์ แกรนด์ บอลรูม โรงแรมริชมอนด์ ถนนรัตนาธิเบศร์ จังหวัดนนทบุรี

          คุณสมศักดิ์ กล่าวถึงเหตุผลที่ โซลาร์ ฟาร์ม ขอนแก่น 3 ได้รับรางวัล ECO INDUSTRIAL TOWN  ด้านพลังงานสะอาด เพราะ เป็นโครงการที่ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ราว 5,000 ตันต่อปี  จึงได้รับการคัดเลือกให้ได้รับการยกระดับคุณภาพตามแนวโครงการอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ

          เนื่องจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม ได้จัดทำโครงการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศพื้นที่ 7 จังหวัด ได้แก่ (พระนครศรีอยุธยา สระบุรี นครราชสีมา ขอนแก่น ราชบุรี สุราษฎร์ธานี และสงขลา) การยกระดับโรงงานอุตสาหกรรมสู่การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ หรือ ECO INDUSTRIAL TOWN  เป็นโครงการนำร่องที่ทำการประเมินในปี 2559 และประกาศผลในปี 2560 มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศใน 7 จังหวัด ตามทิศทางที่ได้ทำการศึกษาไว้ในแผนแม่บทเมือง อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของหน่วยงานราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น โรงงานอุตสาหกรรม และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในทุกภาคส่วน ซึ่งมีโครงการเข้าร่วม ด้านสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย การจัดทรัพยากร และ พลังงาน จำนวน 350 แห่ง และได้มีการสุ่มสอบทานสอบโรงงานอุตสาหกรรม จำนวน 70 แห่ง เสร็จสิ้นไปแล้ว และ โครงการ โซลาร์ ฟาร์ม ขอนแก่น 3 เป็น 1 ในโครงการที่ได้รับรางวัล 

          ส่วน โซลาร์ ฟาร์ม ขอนแก่น 3 เป็นโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์และเชื่อมโยงระบบจำหน่ายเชิงพาณิชย์ให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคไปแล้ว ในราวเดือน มกราคม 2556  มีกำลังการผลิต 7.46 MWp

Contact us
SPCG Public Company Limited ( Head Office )
1 Capital Work Place Building, 10th Floor,
Soi Jamjan Klongton Nua Sub-District,
Wattana, Bangkok Thailand 10110
Tel: +662 011 8111
Fax : +662 011 8112