Press Releases

CEO SPCG ได้รับเกียรติจากมหาวิทยาลัยนเรศวร ได้รับการคัดเลือกให้เป็นศิษย์เก่าดีเด่น ขึ้นรับโล่เกียรติยศ ในพิธีไหว้ครูมหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลกประจำปีการศึกษา 2560
07 September 2017

       เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2560 ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน) หรือ SPCG ได้รับเกียรติจาก มหาวิทยาลัยนเรศวร ถูกคัดเลือกให้เป็นศิษย์เก่าดีเด่น เชิญขึ้นรับโล่เกียรติยศ ในพิธีไหว้ครูมหาวิทยาลัยนเรศวรประจำปีการศึกษา 2560 ณ อาคารเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก

      โดยก่อนพิธีมอบรางวัล ศาสตราจารย์(พิเศษ) ดร.กาญจนา เงารังษี รักษาการอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร ได้ขึ้นกล่าวให้โอวาท มีใจความว่า “..... ศิษย์เก่าดีเด่นที่มาในวันนี้ ถือเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนามหาวิทยาลัย และเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 และ นิสิตปัจจุบัน .... ครูขอให้นิสิตชั้นปีที่ 1 ทุกคนดูตัวอย่างที่ดีจากรุ่นพี่ ที่เป็นนิสิตยอดเยี่ยมและ ศิษย์เก่าเป็นแนวทางในการพัฒนาตนเอง เพื่อให้สามารถศึกษาจนสำเร็จ และออกไปเป็นบัณฑิตที่ดี มีคุณภาพพร้อมรับใช้สังคม และเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติ สืบไป .....”

      ด้าน ดร.วันดี ได้จบการศึกษาระดับปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขา(พลังงานทดแทน) เมื่อปี พ.ศ.2544 ในฐานะศิษย์เก่าดีเด่น กล่าวว่า  “ขอขอบพระคุณ คณาจารย์ คณะผู้บริหาร ทุกท่านของมหาวิทยาลัยนเรศวร ที่ประสิทธิ์ประสาทวิชาให้ จึงได้นำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับ มาใช้ในการทำงานจนประสบความสำเร็จมาถึงทุกวันนี้ และกิจการของ เอสพีซีจี เป็นการดำเนินงานที่คำนึงถึงการรักษาสิ่งแวดล้อม สร้างคุณประโยชน์และความยั่งยืนให้กับสังคมและประเทศชาติ เพื่ออนาคตที่ดีของเยาวชนรุ่นต่อไปในอนาคต....”

        สำหรับมหาวิทยาลัยนเรศวร ได้กำหนดคุณสมบัติของผู้ที่ผ่านการคัดเลือกให้เป็นศิษย์เก่าดีเด่น มีดังนี้..เป็นผู้ที่ประสบความสำเร็จดีเด่นในหน้าที่การงาน เป็นที่ยอมรับของบุคคลทั่วไป ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี และได้อุทิศตนให้แก่ราชการและสังคมอย่างเต็มความรู้ความสามารถ ในฐานะบุคคากรดีเด่นของมหาวิทยาลัยนเรศวร และบุคคล หรือ องค์กร ผู้ซึ่งทำคุณประโยชน์ให้กับมหาวิทยาลัยเป็นที่ประจักษ์และยอมรับชองประชาคมมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง

ด้านรายชื่อของผู้ที่ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2560 ของ มหาวิทยาลัยนเรศวร มีดังนี้

๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กมล     บุญเขต

๒. ดร.กิติวัฒน์     คำวัน

๓. นายณัฏฐพล     สุจริต

๔. นายธรรมสถิตย์     บูรณเขตต์

๕. รองศาสตราจารย์ ดร.ธัชคณิน     จงจิตวิมล

๖. เภสัชกร ดร.นิติพล     ศรีมงคลพิทักษ์

๗. พันตำรวจโท ดร.บันดาล     บัวแดง

๘. ดร.วันดี     กุญชรยาคง จุลเจริญ

๙. รองศาสตราจารย์ ดร.สรวงพร     กุศลส่ง

๑๐. นายอนันต์     ชูโชติ

Contact us
SPCG Public Company Limited ( Head Office )
1 Capital Work Place Building, 10th Floor,
Soi Jamjan Klongton Nua Sub-District,
Wattana, Bangkok Thailand 10110
Tel: +662 011 8111
Fax : +662 011 8112