Press Releases

7 โซลาร์ฟาร์ม SPCG คว้าประกาศนียบัตรสถานประกอบการที่ผ่านเกณฑ์ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4
12 July 2017

          วันที่ 7 กรกฎาคม 2559 ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน) หรือ SPCG มอบหมายให้ คุณสมศักดิ์ กุญชรยาคง กรรมการผู้จัดการ บริษัท โซล่า เพาเวอร์ จำกัด (บริษัทในเครือ เอสพีซีจี), คุณชาญชัย บัณฑิตเสาวภาคย์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ.เอสพีซีจี, ดร.อลิษา กุญชรยาคง รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท โซล่า เพาเวอร์ จำกัด, คุณสมพงษ์ ใจมีธรรม ที่ปรึกษาบริษัท และคุณเจษฎาวุฒิ สุระมณี ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป บริษัท เจเพ็น จำกัด เข้าร่วมงานเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจหลักธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมในสถานประกอบการ และพิธีมอบใบประกาศนียบัตรสถานประกอบการที่ผ่านเกณฑ์ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2559 จัดโดย กระทรวงอุตสาหกรรม ณ โรงแรมดิเอมเมอรัล ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพฯ

          โครงการธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในกระบวนการตรวจสอบสถานประกอบการรณ์ร่วมกันกับภาครัฐ ภาคเอกชน ในการแก้ไขปัญหาที่เกิดจากการประกอบการซึ่งส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของประชาชนที่อาศัยอยู่โดยรอบ บนพิ้นฐานหลักธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม 7 ประการ ประกอบด้วย การเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร การมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา ความโปร่งใส ความรับผิดชอบต่อสังคม นิติธรรม ความยุติธรรม และความยั่งยืน

          ภายในงานได้รับเกียรติจาก คุณฉันทนา อัศวรัตน์ ผู้เชี่ยวชาญด้านนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงอุตสาหกรรม เป็นผู้กล่าวคำรายงาน

          “สืบเนื่องจากการที่รัฐบาลมีนโยบายในการเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรมบนพื้นฐานของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อส่งเสริมการประกอบธุรกิจอุตสาหกรรม ให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ริเริ่มโครงการตั้งแต่ปี 2551 สำเร็จจนถึงปัจจุบัน โดยความสำเร็จของโครงการจะไม่สามารถเกิดขึ้นได้หากไม่ได้รับการสนับสนุนจากทุกภาคส่วน โดยเฉพาะภาคเอกชน ซึ่งเป็นผู้ปฏิบัติที่ได้ให้ความสำคัญในการสร้างประโยชน์ให้สังคมและสิ่งแวดล้อม” คุณฉันทนา กล่าว

          จากนั้นได้รับเกียรติจาก คุณกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นผู้กล่าวเปิดงาน โดยมีใจความสำคัญว่า

          “ผมขอแสดงความยินดีกับสถานประกอบการทุกแห่ง ที่ผ่านเกณฑ์การตรวจประเมินตามหลักธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม ซึ่งท่านจะกลายเป็นกำลังสำคัญของประเทสในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสีเขียว หรือเศรษฐกิจที่มีความยั่งยืนต่อไปในอนาคต ภายใต้นโยบายของท่านนายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไปสู่ Thailand 4.0” คุณกอบชัย กล่าว

          จากนั้นเป็นพิธีการมอบใบประกาศนียบัตร ซึ่งโครงการโซลาร์ฟาร์มของบริษัทที่ผ่านเกณฑ์ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมรวมทั้งสิ้น 7 โครงการ ได้แก่

  1. บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (โคราช 4) จำกัด
  2. บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (โคราช 5) จำกัด
  3. บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (โคราช 8) จำกัด
  4. บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (ขอนแก่น 4) จำกัด
  5. บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (ขอนแก่น 5) จำกัด
  6. บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (สุรินทร์ 2) จำกัด
  7. บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (เลย 2) จำกัด

           คุณสมศักดิ์ กุญชรยาคง กรรมการผู้จัดการ บริษัท โซล่า เพาเวอร์ จำกัด (บริษัทในเครือ เอสพีซีจี) กล่าวว่า บริษัท ได้เข้าร่วมโครงการและได้รับการพิจารณาผ่านเกณฑ์ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมตั้งแต่ปี พ.ศ.2557 เพราะบริษัทได้ดำเนินธุรกิจสีเขียว มีส่วนช่วยลดปัญหาสภาวะโลกร้อน และเรายังได้ตระหนักถึงการดำเนินกิจการให้สอดคล้องและตั้งมั่นอยู่ในหลักเกณฑ์ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม การส่งเสริมความมีส่วนร่วม ความรับผิดชอบต่อชุมชน อย่างต่อเนื่อง สำหรับในปีนี้ โครงการโซลาร์ฟาร์มของบริษัทผ่านเกณฑ์การพิจารณารวมทั้งสิ้น 7 โครงการ

           “คณะผู้บริหารและพนักงาน ของเอสพีซีจี และบริษัทในเครือ มีความยินดี และมุ่งผลักดันองค์กร เพื่อรักษาไว้ซึ่งคุณภาพในการดำเนินธุรกิจสีเขียว โดยยึกหลักธรรมมาภิบาลต่อไป” คุณสมศักดิ์ กล่าว

Contact us
SPCG Public Company Limited ( Head Office )
1 Capital Work Place Building, 10th Floor,
Soi Jamjan Klongton Nua Sub-District,
Wattana, Bangkok Thailand 10110
Tel: +662 011 8111
Fax : +662 011 8112