CEO SPCG ในฐานะประธานสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์สมัยที่ 25 (พ.ศ. 2558 – 2561) เป็นประธานเปิดโครงการ “ชีวิตสดใส ผู้สูงวัยสุขสันต์”ในงานได้รับเกียรติจาก ผศ.อนุรัชนี จาตุศรีพิทักษ์ ภริยา ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี มาร่วมเป็นวิทยากร
20 March 2017

     เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2560 ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน) ในฐานะประธานสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เป็นประธานเปิด โครงการ “ชีวิตสดใส ผู้สูงวัยสุขสันต์” และนำออกกำลังกายในการเต้น Zumba Gold เพื่อป้องกันอัลไซเมอร์ โดยมีนางกรแก้ว วิริยะวัฒนา ประธานฝ่ายวิชาการ ในคณะกรรมการบริหารสภาสตรีแห่งชาติฯ ในฐานะประธานจัดทำโครงการฯ เป็นผู้กล่าวคำรายงาน และมีผู้สูงวัยเข้าร่วมกิจกรรมอย่างคับคั่ง ณ หอประชุมมนังคศิลา   บ้านมนังคศิลา ถนนหลานหลวง กรุงเทพมหานคร

          โดยงานนี้ได้รับเกียรติจาก ผศ.อนุรัชนี จาตุศรีพิทักษ์ ภริยา ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี มาร่วมเป็นวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ให้ความรู้เกี่ยวกับการดำเนินชีวิตอย่างมีคุณภาพของผู้สูงอายุ และนำออกกำลังกายในการเต้น Zumba Gold เพื่อป้องกันโลกอัลไซเมอร์ด้วย

         ซีอีโอ เอสพีซีจี ได้เล็งเห็นความสำคัญและตระหนักถึงสภาพปัญหาและความจำเป็นในการดำเนินงานเพื่อส่งเสริมผู้สูงอายุ ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีสุขภาพแข็งแรงพร้อมพึ่งตนเองได้ และสามารถอยู่ร่วมกับครอบครัวได้ โดยเฉพาะผู้สูงอายุเมื่อมีอายุมากขึ้นร่างกายจะมีการเสื่อมของอวัยวะต่างๆ ตามวัย การออกกำลังกายที่เหมาะสมและสม่ำเสมอถือเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งที่จะช่วยในการส่งเสริมและป้องกันโรค ทำให้เกิดผลดีต่อร่างกาย

         สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้ประกอบไปด้วย การบริหารร่างกาย ก่อนการออกกำลังกาย “การยืดเหยียดกล้ามเนื้อพื้นฐาน” โดย นักบริหารผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ จากบัณฑิตคณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย การเสวนา เรื่อง “การดำเนินชีวิตอย่างมีคุณภาพของผู้สูงอายุ” โดย วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แก่ คุณทัศนีย์ จันทร์เรือง คุณธิดา ศรีไพพรรณ คุณจันทรา บูรณเลิศ ผศ.อนุรัชนี จาตุศรีพิทักษ์ พิธีกรเสวนา คุณเอื้อจิต ชูศรี 

Contact us
SPCG Public Company Limited ( Head Office )
1 Capital Work Place Building, 10th Floor,
Soi Jamjan Klongton Nua Sub-District,
Wattana, Bangkok Thailand 10110
Tel: +662 011 8111
Fax : +662 011 8112