SPCG ขอเรียนเชิญนักลงทุนทุกท่านเข้าร่วม โครงการเยี่ยมชมห้องประมวลผลและควบคุมโครงการโซลาร์ฟาร์ม แบบ Real-time ด้วยระบบ SCADA (Monitoring Room)
28 August 2017

SPCG ขอเรียนเชิญนักลงทุนทุกท่านเข้าร่วม

โครงการเยี่ยมชมห้องประมวลผลและควบคุมโครงการโซลาร์ฟาร์ม

แบบ Real-time ด้วยระบบ SCADA (Monitoring Room)

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 28 สิงหาคม 2560 – วันที่ 29 กันยายน 2560

กำหนดระยะเวลา 2 รอบ

วันศุกร์ที่ 20 ตุลาคม 2560                 เวลา 13.30 -15.15 น.

วันศุกร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2560          เวลา 13.30 -15.15 น.