SPCG ให้การต้อนรับ คณะครู นักเรียน และเจ้าหน้าที่ โรงเรียนนานาชาติแองโกลสิงคโปร์ จังหวัดนครราชสีมา เข้าเยี่ยมชม ศูนย์เรียนรู้โซล่าฟาร์ม (โคราช1)
10 October 2017

          วันที่ 28 กันยายน 2560 ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน) มอบหมายให้ คุณจิราคม ปทุมานนท์ กรรมการ บริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน) เป็นผู้แทนให้การต้อนรับ คณะครู นักเรียน และเจ้าหน้าที่ โรงเรียนนานาชาติแองโกลสิงคโปร์ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 21 ท่าน เข้าเยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้โครงการโซล่าฟาร์ม บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (โคราช 1) จำกัด จังหวัดนครราชสีมา

          โดยมี คุณอาวุธ มากแก้ว เจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญด้านโครงการโซลาร์ฟาร์ม  เป็นวิทยากรให้การบรรยาย เรื่อง ความเป็นมาของโครงการโซลาร์ฟาร์ม, กระบวนการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ซึ่งเป็นพลังงานสะอาด ปราศจากมลภาวะ ไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ไม่มีต้นทุนค่าเชื้อเพลิง และสามารถช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดอ๊อกไซด์ มากกว่า 200,000 ตันต่อปี

          โรงเรียนนานาชาติแองโกลสิงคโปร์  ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของพลังงานทดแทน โดยการนำความรู้จากการเยี่ยมชมโซลาร์ฟาร์ม ไปต่อยอดจัดทำโครงการและกิจกรรมประหยัดพลังงานภายในโรงเรียน ส่งเสริมให้เกิดการอนุรักษ์พลังงาน และใส่ใจสิ่งแวดล้อมของเด็กนักเรียน

Contact us
SPCG Public Company Limited ( Head Office )
1 Capital Work Place Building, 10th Floor,
Soi Jamjan Klongton Nua Sub-District,
Wattana, Bangkok Thailand 10110
Tel: +662 011 8111
Fax : +662 011 8112