SPCG ให้การต้อนรับ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เข้าเยี่ยมชม ศูนย์เรียนรู้โซลาร์ฟาร์ม (โคราช1)
07 September 2017

          เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2560 ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน) มอบหมายให้ คุณจิราคม ปทุมานนท์ กรรมการ เป็นผู้แทนให้การต้อนรับ คณาจารย์ และบุคลากรของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จำนวน 40 ท่าน ในการเข้าเยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้โครงการโซลาร์ฟาร์ม บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (โคราช 1) จำกัด จังหวัดนครราชสีมา

          เนื่องจากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดโครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการและศึกษาดูงาน “ด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีพลังงานทดแทน เพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ” ของบุคคลากรสาขาวิทยาศาสตร์   โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมมาตรฐานวิชาชีพ และสมรรถนะทางด้านวิชาการ ให้กับผู้เข้าร่วม โดยการเข้าฝึกสมรรถนะทางด้านวิชาชีพ และเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการในการเข้าศึกษาดูงาน จากหน่วยงานภาครัฐ หรือสถานประกอบการ โดยนำความรู้ เทคโนโลยี แนวคิดที่ได้รับมาถ่ายทอดให้กับนักศึกษา พัฒนาการเรียนการสอน และการปฏิบัติงาน

          โดยทางคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้พิจารณาเห็นว่า บริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน) เหมาะสมอย่างมากสำหรับการจัดโครงการในครั้งนี้ เพราะเป็นบริษัทที่มีมาตรฐานและมีผลการดำเนินงานที่ดี และมีความเชี่ยวชาญในเรื่องพลังงานแสงอาทิตย์เป็นอย่างมาก ทั้งยังมีการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ในโครงการโซล่าฟาร์ม เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจในด้านพลังงานทดแทน แก่คณาจารย์ และบุคลากรของทางมหาวิทยาลัย สำหรับการถ่ายทอดความรู้ไปสู่นิสิตนักศึกษาและคนรุ่นต่อไปในอนาคต

Contact us
SPCG Public Company Limited ( Head Office )
1 Capital Work Place Building, 10th Floor,
Soi Jamjan Klongton Nua Sub-District,
Wattana, Bangkok Thailand 10110
Tel: +662 011 8111
Fax : +662 011 8112