SPCG ให้การต้อนรับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการและกีฬา พร้อมด้วยอธิบดีกรมอาชีวศึกษา ผู้บริหารและอาจารย์จากกรมอาชีวศึกษาและวิทยาลัยอาชีวศึกษาของ สปป.ลาว และผู้บริหารของ บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) เข้าเยี่ยมชมโครงการโซลาร์ฟาร์ม โคราช
16 August 2017

          เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2560 ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน) มอบหมายให้ คุณจิราคม ปทุมานนท์ กรรมการ เป็นผู้แทนให้การต้อนรับ ดร. กองสี แสงมะนี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการและกีฬา, ดร. หนูพัน อุดสา อธิบดีกรมอาชีวศึกษา ผู้บริหารและอาจารย์จากกรมอาชีวศึกษาและวิทยาลัยอาชีวศึกษาของ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) พร้อมทั้งผู้บริหารของ บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) นำโดย นายพีรวัฒน์ พุ่มทอง รองกรรมการผู้จัดการใหญ่พัฒนาธุรกิจ รวมจำนวนประมาณ 30 คน เข้าเยี่ยมชมโครงการ โซล่าฟาร์ม โคราช 1 ณ โครงการโซลาร์ฟาร์ม บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (โคราช 1) จำกัด จังหวัดนครราชสีมา

          สาเหตุที่บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) และ กระทรวงศึกษาธิการและกีฬาของ สปป.ลาว ให้ความสนใจเข้าเยี่ยมชมโครงการโซลาร์ฟาร์ม โคราช 1 ของ SPCG เพราะทั้ง 2 หน่วยงานมีแนวคิดที่จะขยายความร่วมมือให้ครอบคลุมการพัฒนาหลักสูตรทางด้านพลังงานทดแทนเพิ่มเติม ดังนั้น บริษัทฯ จึงได้จัดให้มีกิจกรรมการศึกษาดูงานกิจการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนสำหรับผู้บริหารและอาจารย์ของกระทรวงศึกษาธิการและกีฬา กรมอาชีวศึกษา และวิทยาลัยอาชีวศึกษา ของ สปป.ลาว

          ส่วนเหตุผลที่เลือก โครงการ โซล่าฟาร์ม โคราช1 เพราะบริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง ได้ลงทุนร่วมกับ บริษัท เอสพีซีจี  ในโครงการโคราช 3, โคราช 4 และโคราช7 และทราบว่าโครงการของ เอสพีซีจี เป็นโครงการที่มีมาตรฐานและมีผลการดำเนินงานที่ดี  ทั้ง 2 หน่วยงานจึงได้เลือกโครงการ โคราช 1 เพื่อเป็นสถานที่ในการจัดกิจกรรมการศึกษาดูงานกิจการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน เพื่อความรู้ สำหรับคนรุ่นหลังต่อไปในอนาคต

Contact us
SPCG Public Company Limited ( Head Office )
1 Capital Work Place Building, 10th Floor,
Soi Jamjan Klongton Nua Sub-District,
Wattana, Bangkok Thailand 10110
Tel: +662 011 8111
Fax : +662 011 8112