SPCG ให้การต้อนรับ คณะจาก USAID โครงการ CLEAN POWER ASIA เข้าเยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้โซล่าฟาร์ม (โคราช1)
24 July 2017

          วันที่ 13 กรกฎาคม 2560 ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน) มอบหมายให้ คุณจิราคม ปทุมานนท์ กรรมการ บริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน) เป็นผู้แทนให้การต้อนรับ คณะจาก USAID (United States Agency for International Development) ในโครงการ CLEAN POWER ASIA จำนวน 28 ท่าน เข้าเยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้โครงการโซล่าฟาร์ม บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (โคราช 1) จำกัด จังหวัดนครราชสีมา

           โดยมี คุณจิราคม เป็นวิทยากรให้การบรรยายเรื่อง ความเป็นมาของโครงการโซลาร์ฟาร์ม, กระบวนการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ซึ่งเป็นพลังงานสะอาด ปราศจากมลภาวะ ไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ไม่มีต้นทุนค่าเชื้อเพลิง และสามารถช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดอ๊อกไซด์ มากกว่า 200,000 ตันต่อปี 

         USAID เป็นหน่วยงานในกำกับของรัฐบาลสหรัฐอเมริกา ที่ได้ริเริ่มโครงการ CLEAN POWER ASIA โดยให้การสนับสนุนการพัฒนาพลังงานหมุนเวียนในภูมิภาคอาเซียน มุ่งสู่เศรษฐกิจพลังงานสะอาด คาร์บอนต่ำภายใต้ข้อตกลงปารีส ซึ่งเป็นข้อตกลงประวัติศาสตร์เพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ