SPCG ให้การต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษา แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา เข้าเยี่ยมชมโครงการโซล่าฟาร์มและศูนย์เรียนรู้โซล่าฟาร์ม (โคราช 1)
21 July 2017

          เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2560 ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน) มอบหมายให้ คุณจิราคม ปทุมานนท์ กรรมการ บริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน) เป็นผู้แทนให้การต้อนรับ คณาจารย์และนักศึกษา แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา จำนวน 185 ท่าน เข้าชมโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ของบริษัทโซล่า เพาเวอร์ (โคราช 1) พร้อมทั้งเข้าฟังการบรรยายเรื่องกระบวนการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ซึ่งเป็นพลังงานสะอาด ปราศจากมลภาวะ ไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ไม่มีต้นทุนค่าเชื้อเพลิง และสามารถช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดอ๊อกไซด์ มากกว่า 210,000 ตันต่อปี ณ โครงการโซล่าฟาร์ม บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (โคราช 1) จำกัด จังหวัดนครราชสีมา

Contact us
SPCG Public Company Limited ( Head Office )
1 Capital Work Place Building, 10th Floor,
Soi Jamjan Klongton Nua Sub-District,
Wattana, Bangkok Thailand 10110
Tel: +662 011 8111
Fax : +662 011 8112