SPCG ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เข้าเยี่ยมชมโครงการโซล่าฟาร์ม โคราช 3 4 และ 7
18 December 2015

เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2558 ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่ มอบหมายให้คุณจิราคม ปทุมานนท์ กรรมการ บริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน) เป็นผู้แทนให้การต้อนรับ คุณมนทกานติ สินธุเสก ผู้อำนวยการฝ่ายจัดการธุรกิจในเครือพร้อมคณะผู้บริหารจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) จำนวน 25 ท่าน เข้าเยี่ยมชมโครงการโซล่าฟาร์ม โคราช 3 4 และ 7 ณ โครงการโซลาร์ฟาร์ม บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (โคราช 3) จำกัด บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (โคราช 4) จำกัด และบริษัท โซล่า เพาเวอร์ (โคราช 7) จำกัด จังหวัดนครราชสีมา พร้อมทั้งเข้าฟังบรรยายถึงกระบวนการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ รวมถึงแนวทางการพัฒนาและการดำเนินงานของการใช้พลังงานแสงอาทิตย์มาเป็นพลังงานทดแทน ซึ่งเป็นพลังงานสะอาด เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจในขั้นตอนการพัฒนาโครงการ และการบริหารจัดการโครงการให้แก่ผู้ปฏิบัติงานในด้านต่างๆ ได้แก่ การก่อสร้าง การควบคุมการผลิตไฟฟ้า การบำรุงรักษา ปัญหาและอุปสรรคสำคัญของการดำเนินโครงการ แนวทางการดำเนินกิจกรรมด้านชุมชนสัมพันธ์ ซึ่งจะเป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์ของกลุ่มการไฟฟ้าฝ่ายผลิต (กฟผ.) ต่อไปในอนาคต

 

Contact us
SPCG Public Company Limited ( Head Office )
1 Capital Work Place Building, 10th Floor,
Soi Jamjan Klongton Nua Sub-District,
Wattana, Bangkok Thailand 10110
Tel: +662 011 8111
Fax : +662 011 8112