เอสพีซีจี ให้งบสนับสนุนร่วมเป็นเจ้าภาพ “ทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา ประจำปี 2560” ให้แก่ โรงเรียนบ้านบุ่งตาข่าย ตำบลปากอวน อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย
08 August 2017

          เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2560 ที่ผ่านมา ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน) หรือ SPCG สนับสนุนงบประมาณเพื่อจัด “ทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา ประจำปี 2560” ในนาม บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (เลย 1) จำกัด ให้แก่ โรงเรียนบ้านบุ่งตาข่าย ตำบลปากอวน อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย เพื่อจัดปรับปรุงภูมิทัศน์ต่าง ๆ

         “ เอสพีซีจี ตระหนักเรื่องความสำคัญของการศึกษามาตลอด เพราะการศึกษาคือ หัวใจสำคัญของการพัฒนาประเทศ และ เยาวชนคือ อนาคตของชาติ   บริษัทจึงพร้อมสนับสนุนในเรื่องนี้” ดร.วันดีกล่าว

         เนื่องจาก โรงเรียนบ้านบุ่งตาข่าย เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้นำชุมชน ชาวบ้าน ศิษย์เก่า   จึงมีมติให้จัดทอดผ้าป่า เพื่อหางบประมาณทำ ป้ายโรงเรียน ถนน ห้องสมุด และห้องเรียน เพื่อให้เด็กนักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน และคณะครู มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น