SPCG ให้เงินสนับสนุน องค์การบริหารส่วนตำบลท่าอ่าง เพื่อจัดตั้งจุดบริการศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2560
18 April 2017

            เมื่อวันที่ 11 เมษายน  2560 ที่ผ่านมา ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน) หรือ SPCG ได้ตอบสนองนโยบายรัฐบาล ที่ต้องการลดอุบัติเหตุให้น้อยลงในช่วงสงกรานต์ปีนี้ จึงเล็งเห็นถึงความปลอดภัยของประชาชนที่เดินทาง

            ดร.วันดี จึงได้มอบให้บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (โคราช ๔) บริษัทในเครือ สนับสนุนงบประมาณ ให้แก่ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าอ่าง อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา เพื่อใช้จัดตั้งจุดบริการศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ระหว่างวันที่ 11-17 เมษายน 2560 และเพื่อส่งเสริมนโยบายของรัฐในแนวทางดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงนี้  โดยคาดว่าจำนวนผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บจะลดลงกว่าปีที่ผ่านมา รวมทั้งเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนที่เดินทาง จึงจัดเจ้าหน้าที่อยู่ประจำจุดวันละประมาณ 15 คน