SPCG มอบเงินสนับสนุนกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2560 ให้แก่ โรงเรียนบ้านโคกสีโคกเปี้ย อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
28 February 2017

           เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2560 ที่ผ่านมา ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน) หรือ SPCG  ได้ให้ความอนุเคราะห์ สนับสนุนงบการจัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2560 ในนาม บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (ขอนแก่น 1) จำกัด ให้แก่ โรงเรียนบ้านโคกสีโคกเปี้ย อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ กล้าคิด กล้าทำ และกล้าแสดงออก ซึ่ง SPCG ได้ให้ความสำคัญกับเด็กๆและเยาวชนซึ่งจะเจริญเติบโตเป็นผู้ใหญ่ และเป็นกำลังของประเทศชาติสืบไป

Contact us
SPCG Public Company Limited ( Head Office )
1 Capital Work Place Building, 10th Floor,
Soi Jamjan Klongton Nua Sub-District,
Wattana, Bangkok Thailand 10110
Tel: +662 011 8111
Fax : +662 011 8112