เอสพีซีจี จัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมสีเขียวร่วมกับชุมชน (Green Industry) ณ โรงเรียนบ้านหนองแวงไร่ จังหวัดขอนแก่น
17 February 2017

    เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2560 ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน) ได้จัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมสีเขียวร่วมกับชุมชน (Green Industry) ในนาม บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (ขอนแก่น 8) จำกัด บริษัทในเครือ โดยจัดกิจกรรมอบรม ให้ความรู้ เกี่ยวกับการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์, การคัดแยกขยะ และให้ความอนุเคราะห์งบประมาณในการจัดซื้ออุปกรณ์ที่เป็นประโยชน์กับโรงเรียนและนักเรียน ได้แก่ อุปกรณ์กีฬา, ชุดถังขยะ ทั้งยังสนับสนุนโครงการเกษตรผสมผสานเพื่ออาหารกลางวัน ให้แก่ โรงเรียนบ้านหนองแวงไร่ ตำบลในเมือง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น

     ทั้งนี้การจัดกิจกรรมดังกล่าว เป็นการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ กับชุมชน ในการประกอบกิจการการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ของบริษัท ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมสีเขียว ไม่ก่อให้เกิดมลพิษต่อชุมชน และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

Contact us
SPCG Public Company Limited ( Head Office )
1 Capital Work Place Building, 10th Floor,
Soi Jamjan Klongton Nua Sub-District,
Wattana, Bangkok Thailand 10110
Tel: +662 011 8111
Fax : +662 011 8112